Sylabus predmetu E15-0020-I - Globálne obchodné stratégie (FEM - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu:
E15-0020-I
Názov predmetu:
Globálne obchodné stratégie
Stupeň štúdia:
2.
Garant:
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Garantujúce pracovisko:
Odporúčaný semester:
medzinárodná ekonomika a rozvoj - inžiniersky (povinný), 2. semester
medzinárodná ekonomika a rozvoj - inžiniersky (povinný), 2. semester
medzinárodná ekonomika a rozvoj - inžiniersky (povinný), 2. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
3/1 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Prednášky 39 hodín
Cvičenia 13 hodín
Projekt 8 hodín
Semestrálna práca 6 hodín
Individuálna práca 90 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Semestrálna práca - 20%
Projekt - 20%
Skúška - 60%
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Študenti , ktorí absolvujú tento predmet by mali byť schopní:
1. Pochopiť a aplikovať moderné teoretické prístupy k stratégiám, vrátane transakčných nákladov ekonómie, teórie získavania zdrojov a teórie hier.
2. Použiť teóriu transakčných nákladov na hodnotenie odlišných spôsobov organizácie
medzinárodných obchodných aktivít v rámci rôznych okolností.
3. Identifikovať a analyzovať zdroje a kapacitu firmy a posúdiť do akej miery
sa niektoré môžu stať zdrojom firmy v udržataľnej konkurenčnej výhode.
4. Identifikovať alternatívne cesty, prostredníctvom ktorých domáce firmy rastú v medzinárodnom
podnikateľskom prostredí a stávajú sa nadnárodnými spoločnosťami.
5. Analýza účinnosti alternatívnych MNE rastových stratégií a zodpovedajúce úlohy pre dcérske spoločnosti.
6. Rozlišujte medzi hlavnými typmi MNE štruktúrami a kontrolnými mechanizmami
pre implementáciu MNE stratégií rastu.
7. Použiť najdôležitejšie nástroje a techniky pre globálne strategické plánovanie aj
na firemnej a obchodnej úrovni.
8. Posúdiť vplyv informačných technológií na medzinárodné obchodné stratégie.
 
Stručná osnova predmetu:
Udržanie konkurenčnej výhody v IB; Organizovanie aktivít IB; Alternatívne cesty k internacionalizácii; Internacionalizácia malých a stredných podnikov;Medzinárodná stratégia a globálna stratégia; Vplyv politického, hospodárskeho, sociálneho a technologického podnikateľského prostredie na globálne a medzinárodné obchodné stratégie; Význam vývoja priemyslu v kontexte globálneho podnikateľského prostredia; Rozdiel medzi jednotlivými typmi medzinárodných strategických aliancií; Výhody a nevýhody diverzifikácie strategií; Hodnota vertikály a hodnotovej analýzy systému; Faktory, ktoré určujú štruktúru nadnárodných organizácií; Teórie podporujúce internacionalizáčný proces; Globálne stratégie získavania zdrojov
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Besanko, D., Dranove, D., Shanley, M., and S. Schaefer, (2004) Economics of Strategy, 3rd edition, New York: John Wiley & Sons, Inc. (Or more recent editions)
Mellahi, K., Frynas J.G., Finlay, P. (2010) Global Strategic Management, Oxford (Second Edition)
Required - Peng, M., 2009. Global Strategy, Mason, Ohio: Thomson South-Western

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 101

A
B
C
D
E
FX
33,7 %27,7 %23,8 %5,9 %
8,9 %
0 %
Vyučujúci :
Dimuth Nambuge, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2019


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2019.

Typ výstupu: