Sylabus předmětu E15-0028-I - Medzinárodná ekonómia pre pokročilých (FEM - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu:
E15-0028-I
Názov predmetu: Medzinárodná ekonómia pre pokročilých
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
medzinárodná ekonomika a rozvoj - inžiniersky (povinný), 2. semester
medzinárodná ekonomika a rozvoj - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Čiastková pisomná skúška 30 bodov, záverečná písomná skúška 30 bodov, seminárna práca s prezentáciou 30 bodov, čiastkové úlohy 10 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu bude schopný analyzovať vplyv svetových trhov na domácu ekonomiku. Bude vedieť dôvody medzinárodného obchodu ako aj dôsledky medzinárodného obchodu na domácich výrobcov, spotrebiteľov, rozpočet a blahobyt. Absolvent dokáže zhodnotiť dopady obchodných politík a ekonomickej integrácie.
Stručná osnova predmetu:
Medzinárodný obchod : ponuka a dopyt. Analýza dopadov cla a kvóty. Analýza dopadov exportnej a produkčnej dotácie. Poľnohospodárska politika v krajinách OECD. Spoločná poľnohospodárska politika EÚ: dopady CAP na domácnosti, firmy, štátny rozpočet a zahraničie. Rozhodovacie procesy v rámci EÚ. Ricardov model komparatívnych výhod. Hecksherov-Ohlinov model medzinárodného obchodu a model špecifických faktorov. Moderné teórie medzinárodného obchodu. Platobná bilancia. Teórie vývoja kurzu v krátkom období. Teórie vývoja kurzu v dlhom období. Fiškálna a menová politika v otvorenej ekonomike.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Krugman, P. R. – Obstfeld, M. – Melitz, M. 2014. International Economics: Theory and Policy. Pearson Education Limited, 792 pp., ISBN 978-1292019550 (povinná/required)
Lebiedzik, M., Nezval, P., Majerová, I.: Světová ekonomika, Computer Press 2007
Marcinčin. A. : Hospodárska politika na Slovensku, SFPA, 2002

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 106

A
B
CD
E
FX
42,5 %
28,3 %
13,2 %
10,4 %4,7 %
0,9 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2019
Schválil:
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2019.

Typ výstupu: