Sylabus predmetu 345E013 - Medzinárodný obchod s agrárnymi komoditami (FEM - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu:
345E013
Názov predmetu: Medzinárodný obchod s agrárnymi komoditami
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Garant:
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.
Garantujúce pracovisko:
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
2/2 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus):
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 166

A
B
C
D
EFX
36,1 %
30,1 %
22,3 %
8,4 %
3,1 %
0 %
Vyučujúci :
Ing. Andrej Cupák, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor)
Dimuth Nambuge, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet)
Ing. Marcel Purma (cvičiaci, skúšajúci, tútor)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2019


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2019.

Typ výstupu: