Sylabus predmetu E15-0039-I - Spotrebiteľské teórie a teórie obchodu (FEM - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
E15-0039-I
Názov predmetu:
Spotrebiteľské teórie a teórie obchodu
Stupeň štúdia:
2.
Garant:
Garantujúce pracovisko: Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Odporúčaný semester:
agrárny obchod a marketing - inžiniersky (povinný), 2. semester
agrárny obchod a marketing - inžiniersky (povinný), 2. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 2/2 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Prednášky 26 hodín
Cvičenia 26 hodín
Exkurzie, terénne cvičenia 0 hodín
semestrálna práca 6 hodín
individuálna práca 98 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test, seminárna práca a iné.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Absolvent dokáže aplikovať poznatky o ochrane spotrebiteľa o postavení spotrebiteľa v ekonomike, o dopadoch jeho rozhodnutí na výrobnú sféru, obchod a životné prostredie. Ďalšie poznatky sú orientované na získavanie spotrebiteľských informácií a systém spotrebiteľského vzdelávania. Študent po absolvovaní predmetu dokáže na základe teórií spotrebiteľského správania vytvárať ekonomické a marketingové stratégie, vychádzajúce z aplikácie výskumných metód.
 
Stručná osnova predmetu:
Spotrebiteľská politika a teórie, teórie obchodu, súvislosti agrárnej, obchodnej a spotrebiteľskej politiky, ochrana spotrebiteľa a jeho výchova, vzdelávanie, spotrebiteľské poradenstvo a informácie, spotrebiteľ v EÚ, spotrebiteľ a environmentálne prostredie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SERENČÉŠ, R. -- LAZORČÁKOVÁ, E. Spotrebiteľské teórie a teórie obchodu. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 84 s. ISBN 978-80-552-1744-4.

Odporúčaná:
Frank R. Kardes (2002), Consumer Behavior and Managerial Decision Making, 2nd ed., Prentice Hall, ISBN-13: 978-0130916020
Schiffman, G.Leon – Kanuk, L. Leslie -Wisenblit, Joseph (2010) Consumer behavior, 10th. ed., Pearson Prentice Hall, ISBN 978-0-13-700670-0

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 629

A
BCDE
FX
27,0 %
17,3 %21,5 %
12,9 %
21,3 %
0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Daniela Hupková, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 22. 10. 2019


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2019.

Typ výstupu: