Sylabus predmetu PHD_E053_N - Ekonomika rozvoja III (FEM - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: PHD_E053_N
Názov predmetu:
Ekonomika rozvoja III
Stupeň štúdia:
3.
Garant:
Garantujúce pracovisko:
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Odporúčaný semester: ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
3/0 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Prednášky 39 hodín (jedna prednáška 3 hodiny)
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity:
skúška (10 kreditov)
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečná písomná práca (60 bodov), domáce zadania (20 bodov), seminárna práca (20 bodov). Na absolvovanie predmetu je potrebné získať najmenej 64 bodov.

 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Absolvent bude schopný zhodnotiť proces ekonomického rozvoja a jeho dopady na celkový blahobyt spoločnosti. Absolvent bude schopný používať rôzne kvantitatívne metódy na zhodnotenie dopadov implementovania rozvojových politík . Po absolvovaní predmetu študenti dokážu modelovať vplyvy rozvojových politík.
 
Stručná osnova predmetu:
Pokročile modely hospodárskeho rastu, ľudský kapitál, medzinárodný obchod a hospodársky rozvoj, medzinárodná pomoc a politika hospodárskeho rozvoja v rozvojových štátoch, transformačný proces a hospodársky rozvoj v krajinách Strednej a Východnej Európy, súčasná hospodárska kríza a hospodársky rozvoj.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Alain de Janvry and Elisabeth Sadoulet. 2010. International Economic Development and Policy

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 9

A
B
C
D
EFX
100,0 %
0 %
0 %
0 %0 %0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Artan Qineti, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
13. 1. 2020


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 13. 01. 2020.

Typ výstupu: