Sylabus predmetu PHD_E053_N - Ekonomika rozvoja III (FEM - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu:
PHD_E053_N
Názov predmetu:
Ekonomika rozvoja III
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
10
Odporúčaný semester:
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečná písomná práca (60 bodov), domáce zadania (20 bodov), seminárna práca (20 bodov). Na absolvovanie predmetu je potrebné získať najmenej 64 bodov.

Výsledky vzdelávania:
Absolvent bude schopný zhodnotiť proces ekonomického rozvoja a jeho dopady na celkový blahobyt spoločnosti. Absolvent bude schopný používať rôzne kvantitatívne metódy na zhodnotenie dopadov implementovania rozvojových politík . Po absolvovaní predmetu študenti dokážu modelovať vplyvy rozvojových politík.
Stručná osnova predmetu:
Pokročile modely hospodárskeho rastu, ľudský kapitál, medzinárodný obchod a hospodársky rozvoj, medzinárodná pomoc a politika hospodárskeho rozvoja v rozvojových štátoch, transformačný proces a hospodársky rozvoj v krajinách Strednej a Východnej Európy, súčasná hospodárska kríza a hospodársky rozvoj.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Alain de Janvry and Elisabeth Sadoulet. 2010. International Economic Development and Policy

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 9

A
B
C
D
E
FX
100,0 %0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Artan Qineti, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
13. 1. 2020
Schválil: doc. Ing. Artan Qineti, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 13. 01. 2020.

Typ výstupu: