Course syllabus PHD_E037_N - Medzinárodná ekonomika III (FEM - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_E037_N
Názov predmetu:
Medzinárodná ekonomika III
Stupeň štúdia:
3.
Garant:
doc. Ing. Artan Qineti, PhD.
Garantujúce pracovisko: Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Odporúčaný semester: agrárny obchod a marketing - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
agrárny obchod a marketing - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
agrárny obchod a marketing - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
agrárny obchod a marketing - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 3/0 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus):
Prednášky 39 hodín (jedna prednaška 3 hodiny).

Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity:
skúška (10 kreditov)
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečná písomná práca (60 bodov), domáce zadania (20 bodov), seminárna práca (20 bodov). Na absolvovanie predmetu je potrebné získať najmenej 64 bodov.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Absolvent bude schopný zhodnotiť dôvody medzinárodného obchodu a dopady medzinárodného obchodu na domácnosti a podniky a celkový blahobyt. Absolvent bude schopný používať rôzne kvantitatívne metódy na zhodnotenie dopadov medzinárodného obchodu. Po absolvovaní predmetu študenti dokážu modelovať vplyvy obchodných politík a ekonomickej integrácie.
 
Stručná osnova predmetu:
Dvojsektorový model komparatívnych výhod: Ricardov model, Heckscher-Ohlinov model, rastúce výnosy z rozsahu a gravitačný model, zisky z obchodu a regionálne obchodné dohody, dovozné clá a damping, dovozné kvóty a vývozné dotácie, politická ekonómia obchodnej politiky, Obchod a endogénny rast, nadnárodné spoločnosti a organizácia firmy.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
1.Feenstra, R.C. 2003. Advanced International Trade. Princeton University Press.
2.Krugman, P and Obstfeld, M. 2006. International Economics. Theory and Policy.
3.Pokrivčák, J. and Ruppel, F. 2010. International Trade and Policy. SPU Nitra.
4.Články z časopisov.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 11

A
B
C
D
E
FX
90,9 %
0 %
9,1 %0 %0 %0 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
doc. Ing. Artan Qineti, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
13. 1. 2020


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 13. 01. 2020.

Type of output: