Sylabus predmetu PHD_E012 - Odvetvové ekonomiky (FEM - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: PHD_E012
Názov predmetu:
Odvetvové ekonomiky
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Garant:
Garantujúce pracovisko:
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
0/0 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity:
skúška PHD (12 kreditov)
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Poskytuje poznatky o pozícii agropotravinárskeho komplexu a o výrobných zdrojoch. Objasňuje kategórie ekonomických vzťahov, makroekonomické nástroje agrárnej politiky a vertikály poľnohospodársko-potravinárskych komodít.
 
Stručná osnova predmetu:
Nakroekonomická pozícia poľnohospodárstva a potravinárstva. Ekonomická transformácia poľnohospodárstva a výrobné zdroje. Náklady v poľnohospodárstve, naturálne a hodnotové výsledky poľnohospodárskje výroby. Ekonomické vzťahy a zákonitosti produktivity práce, intenzity a rentability výroby. Nástroje agrárnej politiky-cenová politika v poľnohospodárstve, dotačná a úverová politika, účinnosť makroekonomických nástrojov agrárnej politiky. Vertikály hlavných komodít rastlinného a živočíšneho pôvodu.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 96

V
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
13. 1. 2020


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 13. 01. 2020.

Typ výstupu: