Sylabus predmetu PHD_E044_N - Poľnohospodárska ekonómia (FEM - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_E044_N
Názov predmetu: Poľnohospodárska ekonómia
Stupeň štúdia:
3.
Garant:
Garantujúce pracovisko: Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Odporúčaný semester:
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinný), 1. rok
agrárny obchod a marketing - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
agrárny obchod a marketing - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
agrárny obchod a marketing - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
agrárny obchod a marketing - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 3/0 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus):
Prednášky 3 hodiny
Cvičenia 0 hodín
Individuálna práca
Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity:
skúška (10 kreditov)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečná písomná práca (60 bodov), domáce zadania (20 bodov), seminárna práca (20 bodov). Na absolvovanie predmetu je potrebné získať najmenej 64 bodov.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu bude schopný analyzovať dopady poľnohospodárskych politík na obyvateľstvo, poľnohospodárov, daňových poplatníkov a celkový blahobyt. Po absolvovaní predmetu budú mať študenti vedomosti na modelovanie poľnohospodárskych politík. Absolventi budú informovaní o poľnohospodárskych politikách v EÚ, USA a rozvinutých krajinách, politicko-ekonomických dôvodov vzniku poľnohospodárskych politík a o vertikálnej koordinácii a cenovej transmisii.
 
Stručná osnova predmetu:
Reformy poľnohospodárstva v tranzitívnych krajinách, Obchodné politiky, Necolné bariéry,Poľnohospodárske politiky v OECD krajinách, Spoločná poľnohospodárska politika v EÚ, Politická ekonómia v poľnohospodárskej politiky, Externality a verejné statky v poľnohospodárstve, potravinová bezpečnosť a poľnohospodárske politiky v rozvojových krajinách, Biopalivá.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Ciaian, P. and Swinnen, J.F.M. Land Market Imperfections and Agricultural Policy Impacts in the New EU Member States : A Partial Equilibrium Analysis. American Journal of Agricultural Economics. 88 (4). November 2006.
Ciaian, Pavel & Pokrivcak, Jan and Katarina Szegenyova, 2012. "Do agricultural subsidies crowd out or stimulate rural credit market institutions? The case of EU Common Agricultural Policy," European Integration online Papers (EIoP), European Community Studies AssociationAustria (ECSA-A), vol. 16, November
Drabik, D. (2011). “The Theory of Biofuel Policy and Food Grain Prices”. Working Paper 2011-20. Charles H. Dyson School of Applied Economics and Management, Cornell University. December 2011.
J. Pokrivcak & H. Gorter & J. F. M. Swinnen, 2001. "Does a "Restaurant Table Effect" Exist with the EU's Common Agricultural Policy? A Note," Journal of Agricultural Economics, Wiley Blackwell, vol. 52(3), pages 111-113.
Jan Pokrivcak & Siemen van Berkum & Lenka Drgova & Marian Mraz & Pavel Ciaian, 2013. "The role of non-tariff measures in EU dairy trade with Russia," Post-Communist Economies, Taylor & Francis Journals, vol. 25(2), pages 175-189, June.
Jarko Fidrmuc & Pavel Ciaian & d'Artis Kancs & Jan Pokrivcak, 2013. "Credit Constraints, Heterogeneous Firms and Loan Defaults,"Annals of Economics and Finance, Society for AEF, vol. 14(1), pages 53-68, May.
Marian Rizov & Jan Pokrivcak & Pavel Ciaian, 2013. "CAP Subsidies and Productivity of the EU Farms," Journal of Agricultural Economics, Wiley Blackwell, vol. 64(3), pages 537-557, 09.
OECD: Analysis of the 2003 CAP Reform. 2003.
OECD: Biofuel Support Policies: An Economic Assessment.
OECD: Factors Conditioning the Transfer Efficiency of Agricultural Support. 2006.
Pokrivcak, J., Cromberz, Ch., Swinnen, J.F.M. The Status Quo Bias and Reform of the Common Agricultural Policy: Impact of Voting Rule, the European Commission and External Changes. European Review of Agricultural Economics. Vol. 33 (4) (2006) pp. 562-590.
Pokrivčák, J. and Ruppel, F. International Trade and Policy. SPU University Press. 2010.
Rozell, S. and Swinnen, J.F.M. Success and Failure of Reform: Insights from the Transition of Agriculture. Journal of Economic Literature, Vol. XLII (June 2004) pp. 404 – 456.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 21

A
B
C
D
E
FX
76,2 %23,8 %
0 %
0 %0 %
0 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
13. 1. 2020


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 13. 01. 2020.

Typ výstupu: