Course syllabus E15-0170-B - Manažment (FEM - ZS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: E15-0170-B
Názov predmetu: Manažment
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester:
špeciálne chovateľstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa bude písať čiastková písomná práca, za ktorú študent získa maximálny počet bodov 15, aktivita na cvičeniach za 5 bodov, vypracovanie a prezentácia semestrálnej práce 20 bodov a písomná záverečná skúška 60 bodov. Spolu 100 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné vedomosti z oblasti manažmentu, o jeho základných funkciách (plánovanie, organizovanie, vedenie ľudí a kontrola. Zároveň získa vedomosti o podnikateľskom prostredí a o faktoroch, ktoré ho ovplyvňujú. Na seminároch sa dôraz kladie na zakladanie spoločností, tvorbe podnikateľského plánu a manažmentu ľudských zdrojov. Absolvent predmetu porozumie základným problémom v oblasti manažmentu.
Stručná osnova predmetu:
Predmet sa zaoberá manažérskymi prístupmi v príprave a v realizácii výrobných programov v agropodnikateľských subjektoch so zameraním na efektívny rozvoj odvetví rastlinnej, živočíšnej a potravinárskej výroby. Zároveň si študenti osvovujú teoretické a praktické prístupy, ktoré sa týkajú vedenia a motivácie ľudí ako aj komunikácie s ľuďmi v podnikateľskom subjekte. Dôraz sa kladie i na zakladanie podnikov fyzických a právnických osôb a špecifikáciou výhod a nevýhod v jednotlivých formách podnikania.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Ubrežiová, I. a kol. 2012. Manažment. Nitra: SPU, 2012, 219 s., ISBN 978-80-552-0770-4

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Predmet sa vyučuje v Slovenskom jazyku.
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 187

ABC
D
E
FX
25,1 %12,3 %
18,2 %
18,2 %
23,5 %
2,7 %
Vyučujúci :
Ing. Veronika Hrdá, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 6. 8. 2019
Schválil:
doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 06. 08. 2019.

Type of output: