Sylabus předmětu PHD_E029_N - Strategický manažment II (FEM - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: PHD_E029_N
Názov predmetu:
Strategický manažment II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
10
Odporúčaný semester: agrárny obchod a marketing - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
agrárny obchod a marketing - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
agrárny obchod a marketing - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
agrárny obchod a marketing - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment podniku - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
seminárna práca, prezentácia prípadovej štúdie
Výsledky vzdelávania:
Študent porozumie všeobecným princípom strategického manažmentu a plánovania, zvládne prácu so všetkými nástrojmi strategického manažmentu. Bude aktívne ovládať procesy a metódy uplatňované v strategickom riadení a ovládne techniku strategického myslenia. Bude schopný/schopná pripraviť víziu, misiu podniku, ako aj podnikové dlhodobé zámery, efektívnym spôsobom dokáže zvládnuť analýzu externého prostredia, ako aj interného a dokáže vypracovať strategické výstupy a tieto implementovať v podnikateľských stratégiách.

Stručná osnova predmetu:
Definícia pojmu strategický manažment, rozvoj teórií strategického plánovania. Analýza externého prostredia. Strategická syntéza. Podnikové stratégie. Funkčné stratégie. Manažment organizačných zmien. Poľnohospodárske a potravinárske stratégie, Stratégia rozvoja národného hospodárstva.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
COLE, G.A. Management. Theory and Practice. 5th edition. London: Letts Educational. 1996. p.221. ISBN 1 858055 166 5
KADLEČÍKOVÁ, M. a kol. Management. Budapest: Szaktudás Kiadó Ház Zrt. 2013. 245 s. ISBN 978-615-5224-47-8
SLÁVIK, Š. Strategický manažment. 2. vydanie. Bratislava: Sprint dva. 2009. 395 s. ISBN 978-80-89393-08-4

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 18

ABC
D
E
FX
88,9 %
5,6 %
5,5 %0 %
0 %
0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Radovan Savov, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 14. 10. 2019
Schválil:
doc. Ing. Radovan Savov, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 14. 10. 2019.

Typ výstupu: