Course syllabus E15-0092-I - Marketingová komunikácia (FEM - ZS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Tématické celky predmetu :
1.Integrovaná marketingová komunikácia (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Integrovaná komunikácia - marketing a nástroje marketingového mixu - komunikačný mix - integrácia marketingovej komunikácie - firemné stratégie, kultúra, osobnosť a identita.
b.Cvičenie: Integrovaná komunikácia - faktory vedúce k integrovanej komunikácii - úroveň komunikácie - bariéry integrovanej komunikácie - plán integrovanej komunikácie - prípadová štúdia.

2.Reklama (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Reklama - druhy reklamy - tvorba kampane - cieľové skupiny - kreatívna idea - formáty realizácie stratégie - informačné apely - emocionálne apely (humor, erotika, strach) - realizácia kampane.
b.Cvičenie: Výskum reklamy - predbežné a následné testovanie reklamy - hodnotiaci výskum reklamnej kampane - ukážky využívania emocionálnych apelov v reklame.

3.Public relations (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Public relations (PR) - PR ako nástroj komunikácie - cieľové skupiny, ciele a úlohy (interné PR, verejné záležitosti, finančné PR, PR a vzťah k médiám, marketingové PR) - nástroje a kanály PR - rozpočet - meranie výsledkov PR - komunikácia v krízovom období.
b.Cvičenie: Marketingová komunikácia a značka - prípadová štúdia.

4.Sponzoring (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Sponzoring - typy sponzorstva (sponzorovanie udalostí, sponzorovanie vysielania, účelové sponzorovanie, sponzorovanie zo zálohy - ambush marketing) - meranie efektívnosti sponzoringu.
b.Cvičenie: Ciele marketingovej komunikácie - štádiá životného cyklu produktu a ciele marketingovej komunikácie - situácie pri výbere cieľov marketingovej komunikácie - komunikačné ciele firmy - prípadová štúdia.

5.Podpora predaja (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Podpora predaja - rastúci význam podpory predaja - ciele a cieľové skupiny - podpora zákazníka (finančné ponuky, súťaže, tipovanie a lotéria, podpora produktu, vzorky) - obchodná podpora, trade promotions - účinnosť podpory predaja a faktory modifikujúce účinnosť podpory - výskum podpory predaja.
b.Cvičenie: Komunikačný rozpočet - metódy tvorby komunikačného rozpočtu - faktory ovplyvňujúce rozpočet - rozpočet novej značky a produktu - prípadová štúdia.

6.Priamy marketing (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Priamy marketing ako marketingová komunikačná technika - ciele a cieľové skupiny (priamy predaj,podpora predaja a distribúcia, lojalita a udržanie zákazníkov) - médiá a nástroje priameho marketingu (písomná inzercia s možnosťou priamej reakcie, interaktívna televízia, teletext, priame zásielky, direct mail, telemarketing, katalógy, nové interaktívne médiá).
b.Cvičenie: Mediálne plánovanie - proces plánovania médií - mediálne ciele (frekvencia, dosah, kontinuita, náklady) - výber médií (televízia, noviny, časopisy, rozhlas, outdoor) - tvorba mediálneho plánu - praktické ukážky mediálnych plánov.

7.Komunikácia v mieste predaja (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Komunikácia v mieste predaja - význam komunikácie v mieste predaja - ciele a nástroje komunikácie v mieste predaja - efektívnosť POP nástrojov komunikácie.
b.Cvičenie: Komunikácia v mieste predaja - imidž obchodu - atmosféra predajne - terénne cvičenie.

8.Výstavy a veľtrhy (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Veľtrhy a výstavy - typy výstav a veľtrhov - úloha výstav a veľtrhov v marketingovej komunikácii - hodnotenie efektívnosti výstav a veľtrhov.
b.Cvičenie: Plánovanie účasti na výstave alebo veľtrhu - prípadová štúdia.

9.Osobný predaj (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Osobný predaj ako nástroj marketingovej komunikácie - aktivity osobného predaja - plánovanie a organizácia predajcov - nábor a výber predajcov - výcvik, motivácia a odmeňovanie predajcov - hodnotenie výkonnosti predajcov.
b.Cvičenie: Proces osobného predaja (identifikácia a kvalifikácia zákazníkov, nadviazanie kontaktu, analýza potrieb zákazníka, zvládanie námietok, uzatvorenie obchodu) - praktické príklady - písomná previerka.

10.Internetová komunikácia (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Internetová komunikácia - interaktivita a rozdiely medzi internetom a tradičnými médiami - webové stránky - reklama na internete - marketing vzťahov a internet - sledovanie efektívnosti internetovej komunikácie.
b.Cvičenie: Marketingová komunikácia v online prostredí - virálny marketing - marketing na sociálnych sieťach - SEO marketing - praktické príklady.

11.Medzifiremná komunikácia (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Medzifiremná komunikácia - B-to-B marketing - rozdiely medzi B-to-B a B-to-C marketingom - nákupné správanie firiem a marketingová komunikácia.
b.Cvičenie: Marketingová komunikácia a medzifiremné prostredie - prípadová štúdia.

12.Medzinárodná komunikácia (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Medzinárodná komunikácia - medzinárodný komunikačný proces - kultúrne rozdiely a marketingová komunikácia - využívanie medzinárodných médií - medzinárodná regulácia - štandardizácia a adaptácia v medzinárodnej komunikácii.
b.Cvičenie: Prezentácia semestrálnych projektov.

13.Nové trendy v marketingovej komunikácii (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Nové trendy v marketingovej komunikácii - interaktívne formy komunikácie so zákazníkom - neuromarketing a jeho využitie v marketingovej komunikácii.
b.Cvičenie: Prezentácia semestrálnych projektov, zápočet.


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Type of output: