Course syllabus E15-0092-I - Marketingová komunikácia (FEM - ZS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
E15-0092-I
Názov predmetu:
Marketingová komunikácia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester:
agrárny obchod a marketing - inžiniersky (povinný), 3. semester
agrárny obchod a marketing - inžiniersky (povinný), 3. semester
agrárny obchod a marketing - inžiniersky (povinný), 3. semester
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude písomný test hodnotený 15 bodmi, prezentácia seminárnej práce 25 bodmi a záverečná písomná skúška 60 bodmi. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent porozumie integrovanej marketingovej komunikácii, získa informácie o nástrojoch komunikačného mixu - reklame a inzercii, práci s verejnosťou, osobnom predaji, podpore predaja a priamom marketingu, o komunikácii na mieste predaja, výstavách a veľtrhoch, porozumie problematike budovania značky, medzifiremnej - B2B a B2C komunikácie, medzinárodnej komunikácie, dokáže riešiť problémy súvisiace s využívaním internetu v marketingovej komunikácii, aplikovať získané poznatky z predmetu marketingová komunikácia, vypracovať marketingový komunikačný plán, vypočítať náklady na marketingovú komunikáciu a stanoviť rozpočet na jednotlivé nástroje komunikačného mixu.
Stručná osnova predmetu:
Obsahom predmetu je poskytnúť ucelený pohľad na integrovanú marketingovú komunikáciu z teoretického a praktického hľadiska, tvorbu značky, vypracovanie marketingového plánu s dôrazom na jednotlivé nástroje marketingovej komunikácie (reklama, osobný predaj, podpora predaja, priamy marketing, práca s verejnosťou), nové trendy v marketingovej komunikácii a tvorbu rozpočtu na marketingovú komunikáciu. Študenti získajú nové pohľady na súčasný stav v marketingovej komunikácii prostredníctvom mnohých príkladov, prípadových štúdií a výsledkov výskumu.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NAGYOVÁ, Ľ. -- HORSKÁ, E. -- KUBICOVÁ, Ľ. -- TURČÍNKOVÁ, J. -- VAŇOVÁ, A. -- NEOMÁNIOVÁ, K. -- KOŠIČIAROVÁ, I. -- KÁDEKOVÁ, Z. -- SOUČEK, M. -- BERČÍK, J. -- HOLIENČINOVÁ, M. -- RYBANSKÁ, J. Marketingová komunikácia. 1st vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. 392 s. ISBN 978-80-552-1270-8.
NAGYOVÁ, Ľ. -- KLEINOVÁ, K. -- HORSKÁ, E. -- KÁDEKOVÁ, Z. "Čokoláda Zotter": "...čokoláda je niečo geniálne, čokoláda je zážitok" : (prípadová štúdia na podporu výučby z predmetu marketingová komunikácia). 1st vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2010. 66 s. ISBN 978-80-552-0475-8.

Odporúčaná:
McQuail, D. 2007. Úvod do teorie masové komunikace. 4 vydanie. Praha: Portál, 2009. 640 s. 640. ISBN 978-80-7367-574-5
Barker, N., Michael Valos, M., Shimp, T. A. 2012. Integrated Marketing Communications. Cengage Learning, 2012. 424 p. ISBN 9780170191548.
Egan, J. 2014. Marketing Communications. SAGE. 2014. 440 p. ISBN 978-14-739-0863-5.
Frey, P. 2011. Marketingová komunikace. Management Press. 2011. 224 s. ISBN 978-80-7261-237-6.
Kapferer, J.-J.-N. 2008. The New Strategic Brand Management: Creating and Sustaining Brand Equity Long Term. Kogan Page Publishers, 2008. 560 p. ISBN 9780749450854.
Karlíček, M. 2016. Marketingová komunikace. Jak komunikovat na našem trhu. 2. aktual. a dopl. vyd. Grada. 2016. 224 s. ISBN 978-80-2475-769-8.
Vysekalová J. – Mikeš, J. 2010. Reklama. Jak dělat reklamu. 3. aktual. a dopl. vyd. Praha: grada. 2010. 208 s. ISBN 978-80-247-3492-7.
Vysekalová, J., Mikeš, J. 2009. Image a firemní identita . Praha: Grada Publishing, a.s. 2009. 192 s. ISBN 9788024727905
Yeshin, T. 2006. Advertising. Advertising. 2006. 465. p. ISBN 9781844801602
Yeshin, T. 2012. Integrated Marketing Communications. Routledge. 2012. 320 p. ISBN 978-11-363-9506-2.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 516

ABCD
E
FX
49,4 %
20,9 %
16,5 %
8,5 %
4,7 %
0 %
Vyučujúci :
Ing. Zdenka Kádeková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD. (prednášajúci, tútor, zodpovedný za predmet)
Ing. Katarína Neomániová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
22. 10. 2018
Schválil:
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Type of output: