Course syllabus E15-0098-B - Obchodné podnikanie (FEM - ZS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Tématické celky predmetu :
1.Úvod (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Vymedzenie základných pojmov - chápanie obchodu z národnohospodárskeho a podnikateľského pohľadu.
b.Cvičenie: Organizačné otázky. Zadanie semestrálnych prác. Úvod do podnikania. Historický pohľad na podnikanie. Nové prístupy k podnikaniu.

2.Podstata podnikania (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Podnikanie. Vymedzenie základných pojmov - podnik, podnikanie, podnikateľ. Podstata podnikania. Všeobecné podmienky vzniku a rozvoja podnikania.
b.Cvičenie: Možnosti vstupu do podnikania. Podnikanie ako cesta vedúca k samostatnosti. Faktory ovplyvňujúce vstup do podnikania. Test podnikateľských schopností.

3.Podnikanie a jeho riziká (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Dôvody podnikania a jeho riziká. Status podnikateľa verzus zamestnanecký pomer. Riziká spojené s podnikateľskou činnosťou.
b.Cvičenie: Osobnosť podnikateľa. Film: Povolanie podnikateľ. Príklady úspešných podnikateľov.

4.Obchodné podnikanie (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Obchodné podnikanie. Obsah základných kategórií obchodného podnikania. Právne pozadie obchodného podnikania. Jednotlivé právne formy podnikania - výhody, nevýhody.
b.Cvičenie: Podnikanie žien. Podstata podnikania žien a jeho význam u nás a vo svete. Príklady úspešných žien podnikateliek.

5.Podnikateľské prostredie (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Podnikateľské prostredie. Podmienky obchodného podnikania (legislatíva, daňové a odvodové zaťaženie, dostupnosť úverov). Podpora a zdroje financovania podnikateľskej činnosti.
b.Cvičenie: Súčasný stav podnikateľskej činnosti v SR. Analýza podnikateľského prostredia SR. Zadanie č.1: Identifikovanie bariér podnikania na Slovensku.

6.Spoločensky zodpovedné podnikanie (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Spoločenská zodpovednosť. Oblasti zodpovedného podnikania. Etický rámec podnikania.
b.Cvičenie: Prezentovanie zadania č.1.

7.Rodinné podnikanie (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Podnikanie formou rodinných podnikov. Typy rodinných podnikov. Kladné a záporné stránky rodinných podnikov. Konflikty a rivalita v rodinnom podniku. Nástupníctvo.
b.Cvičenie: Písomná previerka.

8.Podnikateľský proces (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Podnikateľský proces. Objavenie a ohodnotenie príležitostí k podnikaniu. Tvorba podnikateľského plánu. Zdroje pre podnikanie. Riadenie podniku. Riadenie obchodných aktivít.
b.Cvičenie: Príprava na podnikanie. Voľba právnej formy. Rozhodovanie o spôsobe financovania podnikania. Výber vhodných priestorov na podnikanie. Povinnosti podnikateľa. Riešenie prípadových štúdií.

9.Zakladateľské know-how (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Zakladateľské know-how. Zakladateľský zámer. Zostavenie zakladateľského rozpočtu.
b.Cvičenie: Aktuálne otázky podnikania. Riešenie prípadových štúdií.

10.Podnikateľský plán (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Podnikateľský plán. Význam podnikateľského plánu. Typy biznis plánov. Štruktúra biznis plánu. Hodnotenie a obhajoba biznis plánu.
b.Cvičenie: Podnikateľský plán. Vzorové podnikateľské plány.

11.Koncepcia podnikania (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Koncepcia podnikania. Prieskum trhu. Analýza konkurencie. Poslanie firmy a oblasť podnikania. Formulácia stratégie obchodnej firmy. Dosahovanie a udržateľnosť konkurenčnej výhody obchodného podniku.
b.Cvičenie: Zadanie č.2: Spracovanie podnikateľského plánu.

12.Marketing obchodného podnikania (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Marketing obchodného podnikania. Marketingové prostredie obchodnej firmy. Vzťah marketingu k obchodnej činnosti. Špecifiká marketingu v obchodnej firme.
b.Cvičenie: Obchodný a marketingový plán. Príklady.

13.Marketingový mix obchodu (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Marketingový mix obchodu. Strategické rozhodovanie o 4P v obchodnej firme. Budovanie lojality zákazníkov.
b.Cvičenie: Prezentovanie zadania č.2. Zápočet.


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Type of output: