Course syllabus E15-0101-B - Výskum trhu (FEM - ZS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Tématické celky predmetu :
1.Vymedzenie a podstata marketingového výskumu. (dotácia 1/2)
 
a.Prednáška: Marketingový výskum - potreba marketingového výskumu - úloha marketingového výskumu v rámci marketingového riadenia - funkcie marketingového výskumu - marketingový výskum a výskum trhu.
b.Cvičenie: Organizačné otázky - zadanie semestrálnych prác - klasifikácia marketingového výskumu.

2.Proces marketingového výskumu. (dotácia 1/2)
 
a.Prednáška: Výskumný proces a určenie výskumných otázok - etapy procesu marketingového výskumu - prípravná etapa - realizačná etapa.
b.Cvičenie: Praktické ukážky správneho definovania marketingového a výskumného problému.

3.Marketingový informačný systém. (dotácia 1/2)
 
a.Prednáška: Informačná základňa pre marketingové rozhodovanie - marketingový informačný systém (MIS)- úlohy MIS- požiadavky kladené na dobre fungujúci MIS - informačné toky - vnútorný informačný systém - marketingový spravodajský systém - marketingový výskumný systém - marketingový systém na podporu rozhodovania.
b.Cvičenie: Konkurenčné spravodajstvo ako súčasť MIS - zdroje konkurenčného spravodajstva - prípadová štúdia.

4.Sekundárne údaje. (dotácia 1/2)
 
a.Prednáška: Význam informácií v marketingu - členenie informácií (z hľadiska závislosti, času, merateľnosti, miery zverejnenia, zdrojov) - primárne a sekundárne informácie - výhody a nevýhody sekundárnych údajov - metodológia vyhľadávania sekundárnych údajov - interné a externé zdroje sekundárnych údajov.
b.Cvičenie: Štatistické prehľady, médiá, agentúrne zdroje, databázy a internet ako zdroje externých sekundárnych informácií - praktické ukážky.

5.Kvalitatívny výskum. (dotácia 1/2)
 
a.Prednáška: Kvalitatívny výskum - skupinová diskusia - hĺbkový rozhovor - projektívne techniky.
b.Cvičenie: Iné metódy výskumu trhu - panel - omnibus.

6.Kvantitatívny výskum. (dotácia 1/2)
 
a.Prednáška: Kvantitatívny výskum - opytovanie - realizácia opytovania - štruktúrované opytovanie - dotazník - tvorba dotazníku - štylizácia otázok - pozorovanie - experiment.
b.Cvičenie: Tvorba dotazníku - terénne cvičenie.

7.Výberové zisťovanie. (dotácia 1/2)
 
a.Prednáška: Výberové zisťovanie - proces výberového zisťovania - definovanie populácie - tvorba vzorky - typy vzoriek - určenie veľkosti vzorky.
b.Cvičenie: Škálovanie. Možnosti pri zostrojovaní škály. Praktické ukážky škál. Príprava dotazníka.

8.Spracovanie a analýza dát. (dotácia 1/2)
 
a.Prednáška: Spracovanie a analýza údajov - úprava údajov - kódovania údajov - štatistické metódy v analýze údajov - testovanie hypotéz.
b.Cvičenie: Kódovanie dotazníkov - analýza údajov - praktické príklady.

9.Prezentácia výsledkov. (dotácia 1/2)
 
a.Prednáška: Príprava a prezentácia záverečnej správy z výskumu trhu - kritériá dobrej záverečnej správy - jednotlivé časti záverečnej správy - formálna stránka záverečnej správy - prezentácia záverečnej správy.
b.Cvičenie: Využitie výsledkov marketingového výskumu pri tvorbe marketingovej stratégie a marketingového plánu - prípadová štúdia.

10.Odvetvie marketingového výskumu. (dotácia 1/2)
 
a.Prednáška: Odvetvie marketingového výskumu - združenia marketingového výskumu (SAVA, SIMAR, EFAMRO, ESOMAR)- rozhodovanie o organizácii marketingového výskumu - výber výskumnej agentúry.
b.Cvičenie: Príprava briefu pre výskumnú agentúru - písomný test.

11.Nové trendy v marketingovom výskume. (dotácia 1/2)
 
a.Prednáška: Nové trendy v marketingovom výskume - marketingový výskum v online prostredí - neurovýskum.
b.Cvičenie: Typické výskumné štúdie - výrobkový výskum - cenový výskum - výskum reklamy - výskum predaja - výskum zákazníkov - konjunkturálny výskum - výskum v online prostredí - prípadové štúdie.

12.Riadenie marketingového výskumu. (dotácia 1/2)
 
a.Prednáška: Riadenie marketingového výskumu - kvalitatívne štandardy - zabezpečenie dokumentácie - organizačné zabezpečenie - kontrola a zabezpečenie údajov - spôsob prezentácie - pravidlá výskumu u detí a mládeže.
b.Cvičenie: Prezentovanie semestrálnych projektov.

13.Etika a právny rámec v marketingovom výskume. (dotácia 1/2)
 
a.Prednáška: Etické aspekty marketingového výskumu - etické kódexy marketingového výskumu - etický kódex ESOMAR - právny rámec marketingového výskumu - Zákon č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
b.Cvičenie: Prezentácia semestrálnych prác. Zápočet.


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Type of output: