Course syllabus E15-0101-B - Výskum trhu (FEM - ZS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: E15-0101-B
Názov predmetu:
Výskum trhu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
5
Odporúčaný semester: obchodné podnikanie - bakalársky (povinný), 3. semester
obchodné podnikanie - bakalársky (povinný), 3. semester
kvantitatívne metódy v ekonómii - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
Marketing
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude písomný test hodnotený 15 bodmi, prezentácia seminárnej práce 25 bodmi a záverečná písomná skúška 60 bodmi. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent porozumie všeobecným princípom marketingového výskumu, rôznym technikám poznávania sociálno-ekonomických javov, postupom spracovania zistených výsledkov, ich interpretácii a využitiu pri riešení konkrétnych marketingových úloh. Študenti dokážu zostaviť dotazník, aplikovať získané poznatky z marketingového výskumu v praxi, vybrať si vhodnú metódu získavania a spracovania informácií.
Stručná osnova predmetu:
Obsah predmetu je zameraný na zvýšenie teoretických poznatkov, ale i praktických skúseností z marketingového výskumu. V rámci predmetu si poslucháči osvoja základné terminologické pojmy marketingového výskumu a získajú nové poznatky o jeho význame v manažérskom rozhodovacom procese, o metódach a etapách marketingového výskumu, ako aj o oblastiach a možnostiach jeho aplikácie.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NAGYOVÁ, Ľ. -- STÁVKOVÁ, J. -- HORSKÁ, E. -- NEOMÁNIOVÁ, K. -- KOŠIČIAROVÁ, I. -- BERČÍK, J. -- HOLIENČINOVÁ, M. -- RYBANSKÁ, J. -- VOJTKO, V. Výskum trhu. 1st vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. 315 s. ISBN 978-80-552-1271-5.

Odporúčaná:
AAKER, David A. – KUMAR, V. – GEORGE, S. Day. 2007. Marketing research. Wiley. 2007. 774 s. ISBN 978-0-470-05076-7.
ČICHOVSKÝ, Ludvik. 2010. Marketingový výzkum. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu. 2010. 280 s. ISBN 978-80-86730-61-5.
FORET, Miroslav. 2012. Marketingový průzkum : poznáváme svoje zákazníky. Brno: BizBooks. 2012. 116 s. ISBN 978-80-265-0038-4.
HAGUE, Paul. 2003. Průzkum trhu: příprava, výběr vhodných metod, provedení, interpretace získaných údajů. Brno: Computer Press. 2003. 234 s. ISBN 80-7226-917-8.
KOZEL, Roman – MYNÁŘOVÁ, Lenka – SVOBODOVÁ, Hana. 2011. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. Praha: Grada. 2011. 304 s. ISBN 978-80-247-3527-6.
MALÝ, Václav. 2008. Marketingový výzkum: teorie a praxe. Praha: Oeconomica. 2008. 181 s. ISBN 978-80-245-1326-3.
PŘIBOVÁ, Marie a kol. 1996. Marketingový výzkum v praxi. Praha: Grada Publishing, 1996. 248 s. ISBN 80-7169-299-9
Richterová, K. 2013. Úvod do výskumu trhu. Sprint dva. 2013. 315 s. ISBN 978-80-8939-395-4.
RICHTEROVÁ, Kornélia a kol. 2009. Prieskumy pre marketingový manažment. Bratislava: Sofa, 2009. 377 s. ISBN 978-80-89033-66-9.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 199

A
B
C
D
EFX
19,1 %
18,6 %
33,7 %
17,6 %
10,6 %0,4 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet)
Ing. Katarína Neomániová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 22. 10. 2018
Schválil:
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Type of output: