Sylabus predmetu 342E303 - Market Research (FEM - SS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

University: Slovak University of Agriculture in Nitra
Faculty: Faculty of Economics and Management
Course unit code: 342E303
Course unit title: Market Research
Level of study: 1.
Course supervisor: prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
Supervising department: Department of Marketing and Trade (FEM)
Semester: -- item not defined --
Teaching hours per week: 1/2 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
Planned learning activities and teaching methods : Lectures 13 lessons
Seminars 26 lessons
Excursions, Field practices 0 lessons
Semestral work 4 lessons
Individual work 54 lessons
Mode of delivery (face-to-face, distance learning): full-time, attendance method, part-time, attendance method
Mode of completion and ECTS credits allocated: Exam (4 credits)
Prerequisites for registration: none
 
Assesment methods :
Written test, semestral project, project prezentation.
 
Objectives and learning outcomes of the course unit:
The objective of the subject is to familiarize the students with marketing research, different techniques of knowing the social- economical events, methodology of processing the obtained data, their interpretation and usage by solving particular marketing tasks. Students can prepare a questionnaire, apply knowledge learned from marketing research in practice, choose a suitable method of obtaining and processing information.
 
Course contents:
The content of the course is designed to increase theoretical knowledge but also practical experience in marketing research. Students of this course will learn the basic terminology and terms from marketing research and will gain new knowledge about its importance in managerial decision-making, about the methods and stages of marketing research, as well as the areas and possibilities for its application.
 
Recommended or required reading:
Basic:
NAGYOVÁ, Ľ. -- STÁVKOVÁ, J. -- HORSKÁ, E. -- NEOMÁNIOVÁ, K. -- KOŠIČIAROVÁ, I. -- BERČÍK, J. -- HOLIENČINOVÁ, M. -- RYBANSKÁ, J. -- VOJTKO, V. Výskum trhu. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. 315 p. ISBN 978-80-552-1271-5.

Recommended:
AAKER, David A. – KUMAR, V. – GEORGE, S. Day. 2007. Marketing research. Wiley. 2007. 774 s. ISBN 978-0-470-05076-7.
ČICHOVSKÝ, Ludvik. 2010. Marketingový výzkum. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu. 2010. 280 s. ISBN 978-80-86730-61-5.
FORET, Miroslav. 2012. Marketingový průzkum : poznáváme svoje zákazníky. Brno: BizBooks. 2012. 116 s. ISBN 978-80-265-0038-4.
HAGUE, Paul. 2003. Průzkum trhu: příprava, výběr vhodných metod, provedení, interpretace získaných údajů. Brno: Computer Press. 2003. 234 s. ISBN 80-7226-917-8.
KOZEL, Roman – MYNÁŘOVÁ, Lenka – SVOBODOVÁ, Hana. 2011. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. Praha: Grada. 2011. 304 s. ISBN 978-80-247-3527-6.
MALÝ, Václav. 2008. Marketingový výzkum: teorie a praxe. Praha: Oeconomica. 2008. 181 s. ISBN 978-80-245-1326-3.
Richterová, K. 2013. Úvod do výskumu trhu. Sprint dva. 2013. 315 s. ISBN 978-80-8939-395-4.
RICHTEROVÁ, Kornélia a kol. 2009. Prieskumy pre marketingový manažment. Bratislava: Sofa, 2009. 377 s. ISBN 978-80-89033-66-9.

 
Language of instruction: Slovak
Evaluation of course unit:
Assessed students in total: 502

ABCDEFX
41,4 %24,7 %23,5 %7,6 %2,8 %0 %
Name of lecturer(s): prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD. (examiner, instructor, lecturer, person responsible for course)
Ing. Katarína Neomániová, PhD. (examiner, instructor, tutor)
 
Supervisor signature and last modification: 22. 10. 2018


Last modification made by Iveta Kunová on 10/22/2018.

Typ výstupu: