Course syllabus E15-0178-B - Retail Academy II. (FEM - SS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu: E15-0178-B
Názov predmetu: Retail Akadémia II.
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Garant:
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
Garantujúce pracovisko:
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 0/2 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus):
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná
Ukončenie a kredity:
zápočet (2 kredity)
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 16

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská (zodpovedný za predmet)
Ing. Ingrida Košičiarová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
13. 8. 2019


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 13. 08. 2019.

Type of output: