Sylabus predmetu PHD_M025 - Vybrané kapitoly z matematiky (FEM - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
Numerické riešenie sústav lineárnych rovníc - iteračná, Seidelova a relaxačná metóda. Teória interpolácie - prvá Newtonova a Lagrangeova interpolačná formula. Numerické derivovanie. Numerické integrovanie - lichobežníková a Simpsonova formula. Numerické riešenie diferenciálnych rovníc - metóda postupných aproximácií, Eulerove metódy.


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 13. 01. 2020.

Typ výstupu: