Sylabus predmetu PHD_M025 - Vybrané kapitoly z matematiky (FEM - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kód predmetu:
PHD_M025
Názov predmetu:
Vybrané kapitoly z matematiky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity:
10
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test, seminárna práca, projekty a iné
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je doplnenie poznatkov z numerickej matematiky - numerické riešenie sústav lineárnych rovníc, numerické derivovanie, integrovanie a numerické riešenie diferenciálnych rovníc, potrebné pre štúdium odborných predmetov na doktorandskom štúdiu TF. Študent bude vedieť aplikovať tieto poznatky v praxi.
Stručná osnova predmetu:
Numerické riešenie sústav lineárnych rovníc - iteračná, Seidelova a relaxačná metóda. Teória interpolácie - prvá Newtonova a Lagrangeova interpolačná formula. Numerické derivovanie. Numerické integrovanie - lichobežníková a Simpsonova formula. Numerické riešenie diferenciálnych rovníc - metóda postupných aproximácií, Eulerove metódy.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Slavíček, O. a kol.: Základní numerické metódy, 1964, SNTL Praha

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 2

V
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
PaedDr. Tomáš Pechočiak, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
13. 1. 2020
Schválil:
PaedDr. Tomáš Pechočiak, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 13. 01. 2020.

Typ výstupu: