Sylabus predmetu PHD_A158_N - Dizertačný projekt II. (FAPZ - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: PHD_A158_N
Názov predmetu: Dizertačný projekt II.
Stupeň štúdia: 3.
Garant:
Garantujúce pracovisko: Dekanát FAPZ (FAPZ)
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 0/0 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus):
Prednášky 0 hodín
Cvičenia 0 hodín
Exkurzie, terénne cvičenia 0 hodín
semestrálna práca 0 hodín
individuálna práca 0 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity: zápočet (15 kreditov)
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou pre absolvovanie predmetu a získanie zápočtu sú určené aktivity a počet publikácií v minimálnej výške 15 kreditov. Publikácie budú študentovi započítané iba v prípade ak je jedným z autorov alebo jediným autorom publikácie, ak v publikácii je ako pracovisko doktoranda uvedená SPU v Nitre a ak bola vydaná v období odo dňa nástupu na štúdium až po koniec 6. semestra. Určené aktivity budú študentovi započítané iba v prípade, ak ich realizácia spadá do vyššie uvedeného obdobia a budú doložené relevantnými podkladmi (napr. publikáciou, programom z konferencie a pod.).

Kreditová hodnota jednotlivých typov určených aktivít resp. publikácií je nasledovná:
Publikácia, aktivita Kredity
Vedecká práca v karentovanom časopise – CC (ADC, ADD) 20
Vedecká práca registrovaná v databáze WOS alebo SCOPUS (ADM, ADN) 10
Vystúpenie na vedeckej konferencii v angličtine 7
Vedecká práca v zborníku z vedeckej konferencie v angličtine (AFC, AFD) 5
Článok v recenzovanom odbornom časopise (BDE, BDF) 5
Vystúpenie na vedeckej konferencii doktorandov (VKD) 5
Vystúpenie na vedeckej konferencii v slovenčine 5
Vedecká práca v zborníku z vedeckej alebo odbornej konferencie alebo seminára
v slovenčine (AFC, AFD, BEE, BEF) 3
Abstrakt v zborníku z vedeckej konferencie v angličtine (AFG, AFH) 3
Abstrakt v zborníku z vedeckej konferencie v slovenčine (AFG, AFH) 2
Abstrakt v zborníku z odbornej konferencie alebo seminára (BFA, BFB) 1
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Študent sa pri príprave a písaní vedeckých publikácií, pri redakčnom a oponentskom konaní naučí základné vedecké postupy publikovania vo vedeckých a odborných periodikách. Vystúpeniami na konferenciách si osvojí pravidlá komunikácie a prezentácie výsledkov vo vedeckej komunite. Po absolvovaní predmetu v určenom rozsahu bude schopný samostatnej realizácie publikačných a diseminačných vedeckých aktivít.

 
Stručná osnova predmetu:
Príprava výsledkov a podkladov pre písanie publikácií, zostavovanie článkov a iných typov publikácií, komunikácia v rámci redakčného a oponentského pokračovania pri vydávaní publikácií, príprava príspevkov na vedecké a odborné konferencie, príprava a realizácia prezentácií v rámci aktívnej účasti na konferenciách a iných vedeckých podujatiach.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 12

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci :
Ing. Jaroslav Andreji, PhD. (zodpovedný za predmet)
prof. Ing. Kamil Hudec, PhD. (skúšajúci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
30. 1. 2020


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 30. 01. 2020.

Typ výstupu: