Sylabus predmetu PHD_A158_N - Dizertačný projekt II. (FAPZ - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
Príprava výsledkov a podkladov pre písanie publikácií, zostavovanie článkov a iných typov publikácií, komunikácia v rámci redakčného a oponentského pokračovania pri vydávaní publikácií, príprava príspevkov na vedecké a odborné konferencie, príprava a realizácia prezentácií v rámci aktívnej účasti na konferenciách a iných vedeckých podujatiach.


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 30. 01. 2020.

Typ výstupu: