Sylabus predmetu PHD_A309_N - Experimentálna práca (FAPZ - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: PHD_A309_N
Názov predmetu: Experimentálna práca
Stupeň štúdia:
3.
Garant:
Garantujúce pracovisko:
Odporúčaný semester:
agrochémia a výživa rastlín - doktorandský (povinný), 1. rok
fyziológia plodín a drevín - doktorandský (povinný), 1. rok
ochrana rastlín - doktorandský (povinný), 1. rok
špeciálna rastlinná produkcia - doktorandský (povinný), 1. rok
špeciálna živočíšna produkcia - doktorandský (povinný), 1. rok
všeobecná rastlinná produkcia - doktorandský (povinný), 1. rok
všeobecná živočíšna produkcia - doktorandský (povinný), 1. rok
výživa - doktorandský (povinný), 1. rok
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 0/0 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus):
Individuálna experimentálna práca v rozsahu 10 hodín za týždeň.
Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity: zápočet (15 kreditov)
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou na absolvovanie premetu a získanie zápočtu je vykonanie individuálnej experimentálnej práce v stanovenom rozsahu hodín.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí základné vedecké a experimentálne techniky a postupy v pokusoch, ktoré sú súčasťou riešenia problematiky dizertačnej práce. Študent po absolvovaní predmetu bude schopný samostatne organizovať a realizovať ďalšie pokusy v príslušnej oblasti výskumu.
 
Stručná osnova predmetu:
Náplňou predmetu je individuálna a tímová vedecko-výskumná práca, ktorá je zameraná na tému dizertačnej práce. Predstavuje experimentálnu prácu na pokusoch v súvislosti s riešením témy dizertačnej práce. Experimentálna práca sa realizuje v laboratóriu alebo v inom prostredí v závislosti od témy práce.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 70

Z
FX
100,0 %0 %
Vyučujúci :
Ing. Jaroslav Andreji, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
10. 5. 2019


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 10. 05. 2019.

Typ výstupu: