Sylabus předmětu A15-0038-B - Fyziológia rastlín (FAPZ - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0038-B
Názov predmetu: Fyziológia rastlín
Stupeň štúdia: 1.
Garant: prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
Garantujúce pracovisko: Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
Odporúčaný semester: agrobiotechnológie /2014/ - bakalársky (povinný), 3. semester
aplikovaná biológia - bakalársky (povinný), 3. semester
manažment rastlinnej výroby - bakalársky (povinný), 3. semester
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - bakalársky (povinný), 3. semester
všeobecné poľnohospodárstvo - bakalársky (povinný), 3. semester
všeobecné poľnohospodárstvo - bakalársky (povinný), 3. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 1/3 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Prednášky 26 hodín
Cvičenia 39 hodín
semestrálna práca 3 hodín
individuálna práca 88 hodín
denná prezenčná, externá prezenčná
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude 1 písomný test po 20 bodov, seminárna práca po 10 bodov a záverečná písomná skúška po 70 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, B najmenej 86 bodov, C 79 bodov, D 72 bodov a E 64 bodov.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Študent získa komplexný pohľad na životné procesy v rastlinách, pochopí mechanizmus základných fyziologických procesov na bunkovej až celistvej úrovni rastlín a ich reguláciu vonkajšími a vnútornými faktormi. Prakticky vie merať základné parametre vodného stavu, fotosyntézy, tvorby biomasy, dýchania, rastu a vývinu rastlín, ovláda princípy metód ich merania, na základe čoho vie hodnotiť fyziologický stav rastlín.
 
Stručná osnova predmetu:
Disciplína stavia na poznatkoch z botaniky, biochémie, biofyziky. Rozvíja poznanie o fyziologických procesoch na rôznych úrovniach štruktúry rastlinného organizmu. Študuje mechanizmy jednotlivých procesov a možnosti ich regulácie, najmä: funkčnú aktivitu kompartmentov buniek; príjem, transport a utilizáciu vody, minerálnych látok, tvorbu a využitie asimilátov; procesy fotosyntézy, dýchania, rastu, vývinu, pohyby rastlín; vzťah fyziologických procesov k tvorbe úrody.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Kincl, M., Krpeš, V.: Základy fyziologie rostlin, Montanex a.s. 2000.
Masarovičová, E., Repčák a kol.: Fyziológia rastlín, UK Bratislava, 2002. 33 s.
Olšovská K., Brestič M a kol.: Fyziológia a ekofyziológia rastlín: systematický výkladový slovník. Vydavateľstvo SPU, Nitra, 2008, 168 s.
Procházka, S. a kol.: Fyziologie rostlin. Academia Praha, 1998. 484 s.
Šebánek J. a kol.: Fyziologie rostlin, SZN Praha, 1983
Švihra, J. a kol.: Fyziológia rastlín, Príroda, Bratislava, 1989. 348 s.
Zima, M. a kol.: Fyziológia rastlín. VES SPU, Nitra, 1999. 156 s.Šebánek, J. a kol.: Fyziologie rostlin. SZN, Praha, 1983. 560 s.
Zima, M. a kol.: Návody na cvičenia z fyziológie rastlín. Príroda, Bratislava, 1987. 172 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 881

ABCDEFX
17,8 %12,5 %22,6 %21,3 %19,1 %6,7 %
Vyučujúci : prof. Ing. Marián Brestič, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Marek Kovár, PhD. (cvičiaci)
Ing. Eleonóra Krivosudská, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Marek Živčák, PhD. (cvičiaci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 17. 10. 2018


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 17. 10. 2018.

Typ výstupu: