Sylabus předmětu A15-0038-B - Fyziológia rastlín (FAPZ - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Postavenie fyziológie rastlín a jej úlohy v chápaní a regulácii životných prejavov rastlinného organizmu. Mechanizmy ich regulácie. Úrovne štúdia fyziologických procesov. Výmena látok medzi bunkou a prostredím. Princípy pohybu vody v bunkách a pletivách. Vodný potenciál a jeho zložky. Výmena látok medzi bunkou a prostredím. Pohyb vody v živých systémoch na úrovni bunky a pletiva - vodný, osmotický a tlakový potenciál, javy osmózy.
b.Cvičenie: Úvod a organizačné zabezpečenie práce na cvičeniach. Bezpečnosť pri práci v špeciálnom laboratóriu. Práca s odbornou literatúrou (učebnica, monografia, odborný článok separát), vyhľadávanie potrebných informácií, ich využívanie, citácia. Inštruktáž k interaktívnej forme vzdelávania formou e-learningu v programe Moodle. Zadanie semestrálnych prác. Poučenie o bezpečnosti pri práci Zadanie semestrálnych prác.

2.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Postavenie fyziológie rastlín a jej úlohy v chápaní a regulácii životných prejavov rastlinného organizmu. Mechanizmy ich regulácie. Úrovne štúdia fyziologických procesov. Výmena látok medzi bunkou a prostredím. Princípy pohybu vody v bunkách a pletivách. Vodný potenciál a jeho zložky.
b.Cvičenie: Vlastnosti bunkovej steny a živej cytoplazmatickej membrány - javy difúzy, osmóza a hraničná plazmolýza ˙ Pozorovanie začínajúcej (hraničnej) plazmolýzy ˙ Pozorovanie deplazmolýzy ˙ Len živá protoplazma je semipermeabilná

3.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Rast a vývin rastlín ako integrujúci prvok metabolických a fyziologických procesov. Fázy rastu. Životný cyklus rastlín. Ontogenéza a morfogenéza. Vývinové štádiá, hormonálna podmienenosť klíčenia a kvitnutiarastlín. Využitie RRL v praxi.
b.Cvičenie: Rast a vývin rastlín I.: chemická detekcia životaschopnosti semien, mobilizácia zásobných látok pri klíčení, založenie experimentu na sledovanie medziorgánových korelácií; rastová analýza I.

4.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Rast a vývin rastlín ako integrujúci prvok metabolických a fyziologických procesov. Fázy rastu. Životný cyklus rastlín. Ontogenéza a morfogenéza. Vývinové štádiá, hormonálna podmienenosť klíčenia a kvitnutiarastlín. Využitie RRL v praxi.
b.Cvičenie: Rast a vývin rastlín II.: stanovenie rastovej fázy a vývinového štádia rastlín rôznymi zaužívanými stupnicami (Kupermanová, Zadoks), apikálna dominancia a medziorgánové korelácie; rastová analýza II.

5.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Vodný režim rastlín: príjem, transport, výdaj vody z rastlín; regulačné mechanizmy vodnej prevádzky v rastlinách; voda v transportnom systéme pôda - rastlina - atmosféra; vodná bilancia; vodný stres rastlín a adaptácie na vodný stres.
b.Cvičenie: Zákonitosti pohybu vody medzi živými bunkami a prostredím a v celej rastline: stanovenie vodného (?w) a osmotického (?s) potenciálu metódou hraničnej plazmolýzy a kompenzačnou metódou; stanovenie osmotickej heterogenity orgánov (gradientu ?s v rastline) refraktometricky; Výpočet a vyhodnotenie parametrov rastovej analýzy;

6.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Vodný režim rastlín: príjem, transport, výdaj vody z rastlín; regulačné mechanizmy vodnej prevádzky v rastlinách; voda v transportnom systéme pôda - rastlina - atmosféra; vodná bilancia; vodný stres rastlín a adaptácie na vodný stres.
b.Cvičenie: Obsah a formy vody v rastline. Výdaj vody rastlinou: stanovenie voľnej vody refraktometricky a celkovej vody v rastline gravimetricky; stanovenie rýchlosti transpirácie metódou Ivanova a na základe zostrojenej transpiračnej krivky; stomatárna a kutikulárna transpirácia;

7.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Fotosyntéza I.: list ako fotosyntetizujúci orgán; štruktúra, funkcie chloroplastov, úloha fotosystémov v absorpcii a transformácii svetelnej energie na chemickú v svetelných reakciách fotosyntézy; úloha necyklického a cyklického transportu elektrónov; tvorba ATP.
b.Cvičenie: Regulačné mechanizmy vo vodnom režime rastlín: anatomicko-morfologická analýza prieduchového aparátu (počtu, rozmiestnenia) mikroskopicky a jeho aktivity (prieduchovej vodivosti) porometricky; Stanovenie vodného sýtostného deficitu (VSD) listov gravimetricky; význam vody pre úrodu, výpočet transpiračného koeficientu a produktivity transpirácie zo zadaných údajov;

8.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Fotosyntéza I.: list ako fotosyntetizujúci orgán; štruktúra, funkcie chloroplastov, úloha fotosystémov v absorpcii a transformácii svetelnej energie na chemickú v svetelných reakciách fotosyntézy; úloha necyklického a cyklického transportu elektrónov; tvorba ATP.
b.Cvičenie: Fotosyntéza I.: stanovenie zastúpenia asimilačných pigmentov v acetónovom extrakte pigmentov tenkovrstevnou chromatografiou, stanovenie koncentrácie asimilačných pigmentov v liste spektrofotometricky; Čiastková skúška (téma: bunka, rast a vývin, vodný režim) - 30 bodov

9.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Fotosyntéza II.: tmavá fáza fotosyntézy, využitie chemickej energie ATP pre fixáciu a redukciu CO2 v metabolizme C3, C4 a CAM typu; fotorespirácia C3 rastlín; mechanizmus koncentrujúci CO2 v C4 rastlinách; efektívnosť fotosyntézy; tok asimilátov od zdroja k akceptoru, jeho regulácia; vzťah fotosyntézy k úrode; fotosyntéza a prostredie.
b.Cvičenie: Fotosyntéza II.: meranie hustoty toku svetelnej radiácie kvantometrom, význam kvality a kvantity radiácie pre fotosyntézu, stanovenie rýchlosti fotosyntézy gravimetricky podľa prírastku sušiny a na základe rýchlosti výmeny CO2 v liste (gazometricky);

10.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Fotosyntéza II.: tmavá fáza fotosyntézy, využitie chemickej energie ATP pre fixáciu a redukciu CO2 v metabolizme C3, C4 a CAM typu; fotorespirácia C3 rastlín; mechanizmus koncentrujúci CO2 v C4 rastlinách; efektívnosť fotosyntézy; tok asimilátov od zdroja k akceptoru, jeho regulácia; vzťah fotosyntézy k úrode; fotosyntéza a prostredie.
b.Cvičenie: Respirácia: stanovenie rýchlosti dýchania na základe množstva vylúčeného CO2 (Boysen-Jensenova metóda); stanovenie respiračného potenciálu rastlinných mitochondrií ako rýchlosti redukcie umelého akceptora elektrónov - jodo-nitro-tetrazolium chloridu. Vzťah medzi fotosyntézou a dýchaním a ich význam pre tvorbu úrody;

11.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Respirácia. Význam dýchania pri uvolňovaní energie z organických zlúčenína jej ďalšie využitie pre rast, transportné procesy apod. Mitochondriálny retazec, univerzálne prenášače energie. Alternatívne cesty dýchania. Medziprodukty dýchania a ich využitievmetabolizme buniek. Vzťah dýchania k úrode.
b.Cvičenie: Minerálna výživa (teoretické cvičenie): mechanizmy príjmu a využitia živín rastlinami, prejavy deficitu a nadbytku minerálnych prvkov, využitie poznatkov o MV pre optimalizáciu fyziologických procesov a produkcie.

12.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Respirácia. Význam dýchania pri uvolňovaní energie z organických zlúčenína jej ďalšie využitie pre rast, transportné procesy apod. Mitochondriálny retazec, univerzálne prenášače energie. Alternatívne cesty dýchania. Medziprodukty dýchania a ich využitievmetabolizme buniek. Vzťah dýchania k úrode.
b.Cvičenie: Seminárne cvičenie na tému "Klimatická zmena a jej dôsledky pre rastliny". Prezentácia semestrálnej práce, resp. diskusia na zadané témy.

13.  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Zápočet. Vedomostná previerka z princípov fyziologických metód. Udelenie zápočtu.


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 17. 10. 2018.

Typ výstupu: