Course syllabus 621A329 - Produkčná fyziológia záhradníckych rastlín (FAPZ - LS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: 621A329
Názov predmetu: Produkčná fyziológia záhradníckych rastlín
Stupeň štúdia: 1., 2.
Garant: doc. Ing. Marek Živčák, PhD.
Garantujúce pracovisko: Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 1/3 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Prednášky 26 hodín
Cvičenia 39 hodín
semestrálna práca 8 hodín
individuálna práca 88 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test, seminárna práca, prezentácia seminárnejj práce
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť študentom základný obraz o fyziologických a metabolických procesoch záhradníckych rastlín a poznanie ich reakcií na vonkajšie prostredie. Osvojenie si fyziologických aspektov rastu a vývinu okrasných rastlín a drevín pre praktické využitie v záhradníckej praxi.
 
Stručná osnova predmetu:
Regulácia fyziologických procesov záhradníckych rastlín vo vzťahu k ich genetickým, enzymatickým, hormonálnym a fytochrómovým systémom. Zmeny vo vodnom režime, výžive a energetickom metabolizme záhradníckych rastlín vo vzťahu k tvorbe úrody a kvality. Transport a akumulácia asimilátov v záhradníckych rastlinách. Využitie rastových regulátorov v záhradníctve. Fyziologické aspekty rastu a vývinu okrasných rastlín. Optimalizácia faktorov prostredia pri pestovaní záhradníckych rastlín v čiastočne, resp. plne klimatizovaných zariadeniach. Fyziologické aspekty zberu a skladovania záhradníckych rastlín.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
OLŠOVSKÁ, K. -- BRESTIČ, M. -- ŽIVČÁK, M. -- KMEŤ, J. Fyziológia a ekofyziológia rastlín: systematický výkladový slovník. 1st vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2008. 161 s. ISBN 978-80-552-0089-7.

Odporúčaná:
Jones, H. G.: Plants and Microclimate. Cambridge University Press, 1992. 452 s.
Kostrej, A.: Kvantitatívne charakteristiky a modelovanie produkčného procesu poľných plodín. Acta Fytotechnica XLVIII, Nitra, 1992, ISBN 807137-053-3, 197 s.
Maib, K.M., Andrews, P.K., Lang, G.A., Mullinix, K.: Tree Fruit Physiology: Growth and Development. Godd Fruit Grower, Yakima, Washington, 1996, 165 p.
Stanhill, G., Enoch, H. Z.. Greenhouse Ecosystems. Elsevier Science Ltd., 1999
Švihra, J.: Fyziológia záhradníckych rastlín, VES SPU, Nitra, 1998. 94 s.
Wien, H.C.: The Physiology of Vegetable Crops. CABI Publishing, New York, reprinted 1999, 662 p.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 369

ABCDEFX
16,5 %7,9 %39,6 %6,2 %29,8 %0 %
Vyučujúci : Ing. Angela Filová, PhD. (prednášajúci)
doc. Ing. Marek Živčák, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 17. 10. 2018


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 17. 10. 2018.

Type of output: