Course syllabus 621A329 - Produkčná fyziológia záhradníckych rastlín (FAPZ - LS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Tématické celky predmetu :
1.Fyziológia záhradníckych rastlín - základné poznatky a tézy (dotácia 2/3)
 
a.Prednáška: Význam a poslanie predmetu Fyziológia záhradníckych rastlín. Rast a vývin rastlín a ich regulácia. Predmet štúdia fyziológie záhradníckych rastlín, ovocných drevín, viniča hroznorodého, zelenín a kvetín. Pôvod záhradníckych druhov - géncentrá. Rast, diferenciácia a vývoj záhradníckych rastlín. Fytohormóny rastlín a ich fyziologické účinky. Diferenciácia buniek, pl
b.Cvičenie: Úvod do predmetu, základné informácie o podmienkach absolvovania predmetu, o formách výučby a zaradenie študentov do pracovných skupín.

2.Základné fyziologické procesy v rastline, vegetatívne rozmnožovanie (dotácia 2/3)
 
a.Prednáška: Základné fyziologické procesy podmieňujúce rast a produktivitu záhradníckych rastlín: Význam využitia poznatkov fyziológie rastlín pri rozmnožovaní a pestovaní ovocných drevín, viniča hroznorodého, zelenín a okrasných rastlín. Základné procesy podmieňujúce produktivitu plodín. Fotosyn-téza -- špecifiká fotosyntézy C3, C4 a CAM rastlín vo vzťahu k faktorom vonkajšieho prostredia. Dýchanie -význam, vplyv faktorov vonkajšieho prostredia a jeho vzťah k úrode.
b.Cvičenie: Metódy hodnotenie základných fyziologických procesov pri záhradnícych rastlinách: rastová analýza, hodnotenie fotosyntetickej produktivity, parametre vodného režimu

3.Vnútorné faktory rastu a vývinu (dotácia 2/3)
 
a.Prednáška: Vnútorné faktory rastu a vývinu záhradníckych rastlín: Rast, diferenciácia a vývin záhradníckych rastlín. Diferenciácia buniek, pletív a orgánov (stonka, list, kvet, koreň). Regenerácia a transplan-tácia. Základné rozdelenie fytohormónov ich che-mická a fyziologická charakteristika. Mechanizmus pôsobenia jednotlivých fytohormónov. Rastové regulačné látky a ich využitie v záhradníckej praxi.
b.Cvičenie: Využitie rastovo-regulačných látok v záhradníctve. Využitie rastových regulátorov pri vegetatívnom rozmnožovaní rastlín bylinnými a drevnatými odrezkami. Zloženie a príprava stimulátorov zakoreňovania.

4.Vonkajšie faktory rastu a vývinu (dotácia 2/3)
 
a.Prednáška: Vonkajšie faktory rastu a vývinu záhradníckych rastlín: Rozdelenie vonkajších faktorov rastu a ich účinky na rastliny (fyzikálne, chemické a biologické: teplota, zemská tiaž, voda, pH pôdy, výživa a svetlo). Biorytmy, dormancia, klíčenie, kvitnutie, pohyby a starnutie rastlín. Rozdelenie záhradníckych rastlín podľa nárokov na vodu, teplotu a žiarenie. Adaptácia a aklimácia na ekologické faktory.
b.Cvičenie: Vplyv nepriaznivých faktorov prostredia na rastliny a ich obrana: účinok sucha, vysokej teploty, nízkej teploty mrznutia, silného žiarenia, UV-žiarenia, prízemného ozónu na rastliny. Možnosti ochrany rastlín. Efektívnosť využitia vody. Adaptácie a aklimácie rastlín na nepriaznivé podmienky prostredia.

5.Generatívne rozmnožovanie záhradníckych rastlín (dotácia 2/3)
 
a.Prednáška: Generatívne rozmnožovanie rastlín: Anatómia semien, fyziológia klíčenia. Vonkajšie a vnútorné faktory klíčenia. Špecifickosť generatívneho rozmnožovania drevín.
b.Cvičenie: Generatívne rozmnožovanie rastlín: metodické aspekty generatívneho rozmnožovanie, techniky stanovenia vitality semien. Stratifikácia semien a úpravy semien.

6.Vegetatívne rozmnožobvanie a biotechnológie v záhradníctve (dotácia 2/3)
 
a.Prednáška: Vegetatívne rozmnožovanie: biologické zákonitosti vegetatívneho rozmnožovania, základné rozdelenie vegetatívneho rozmnožovania. Fyziologické špecifiká jednotlivých druhov vegetatívneho rozmnožovania.
b.Cvičenie: Praktické a metodické aspekty vegetatívneho rozmnožovania, praktická realizácia priamych metód vegetatívneho rozmnožovania.

7.Biotechnológie v záhradníctve (dotácia 2/3)
 
a.Prednáška: Využitie biotechnológií v záhradníctve.: vývoj biotechnológií, rozdelenie biotechnológií, Regenerácia rastlín v podmienkach in vitro. Totipotencia somatickej rastlinnej bunky. Charakteristika rastlinných explantátov. Indukcia procesu organogenézy na explantátoch.
b.Cvičenie: Využitie biotechnológii v záhradníctve: metodické postupy, praktické ukážky využitia biotechnológií. In vitro techniky v záhradníctve.

8.Generatívna fáza rastu (dotácia 2/3)
 
a.Prednáška: Generatívna fáza rastu: Stavba a funkcia kvetov záhradníckych rastlín, opelenie, oplodnenie, príčiny cudzoopelivosti; tvorba plodov a faktory ktoré ich ovplyvňujú; tvorba plodov bez oplodnenia; partenokarpia, tvorba bezsemenných plodov
b.Cvičenie: Fyziologické špecifiká ovocných drevín a viniča (seminárne cvičenie 1)

9.Vegetatívna fáza rastu (dotácia 2/3)
 
a.Prednáška: Vegetatívna fáza rastu: Vzťahy medzi časťami rastlinného organizmu. Korelácie, regenerácia. Životný cyklus rastlín. Juvenilita rastlín. Fyziologické špecifiká drevín. Vzťah medzi podpníkom a naštepenou časťou.
b.Cvičenie: Techniky nepriameho rozmnožovania záhradníckych rastlín. Praktické cvičenie.

10.Pozberová fyziológia a fyziologické ochorenia záhradníckych rastlín (dotácia 2/3)
 
a.Prednáška: Pozberová fyziológia a fyziologické ochorenia: Fyziologické procesy prebiehajúce v živých pleti-vách rastlín po zbere pri skladovaní. Význam fyto-hormónov (etylénu) pri skladovaní a pozberovom dozrievaní. Fyziologické možnosti manipulácie dĺžky skladovania a kvality uskladnených živých rastlinných produktov
b.Cvičenie: Fyziologické ochorenia záhradných rastlín a symptomatika živinových deficitov. Najčastejšie sa vyskytujúce fyziologické ochorenia záhradných rastlín. Príznaky deficitu (nadbytku) najdôležitejších minerálnych živín.

11.Stresová fyziológia záhradníckych rastlín (dotácia 2/3)
 
a.Prednáška: Nepriaznivé podmienky prostredia a ich dopad na záhradnícke rastliny: Fyziológia stresu, najvýznamnejšie abiotické stresové faktory vplývajúce na produkciu záhradníckych rastlín. Stres chladom a mrznutie, stres z vysokej teploty. Deficit vody a stres zamokrením (anoxia, hypoxia). Radiačný stres. Adaptačné a aklimačné mechanizmy rastlín. Tolerancia rastlín a možnosti jej ovplyvňovania.
b.Cvičenie: Fyziologické špecifiká pestovania vybraných druhov záhradných plodín: Zelenina a bylinné druhy okrasných rastlín. Prezentácia semestrálnych prác orientovaných na konkrétne druhy.

12.Biotické stresové faktory, alelopatia (dotácia 2/3)
 
a.Prednáška: Biotické stresy záhradníckych rastlín: Vzťahy medzi organizmami (symbióza, konkurencia, parazitizmus, fytofágia). Pôsobenie vírusových, bakte-riálnych a hubových ochorení na rastliny. Obranné mechanizmy (hypersenzitívna reakcia, systémová reakcia, mechanická ochrana, tvorba sekundárnych metabolitov). Alelopatia, biochemické pôsobenie, zákonitosti alelopatie. Význam alelopatie v poľnohospodárstve a v záhradníctve.
b.Cvičenie: Fyziologické špecifiká pestovania vybraných druhov záhradných plodín Fyziologické špecifiká pestovania okrasných drevín. Prezentácia seminárnych prác zameraných na konkrétne druhy.

13.Oxidatívny stres (dotácia 2/3)
 
a.Prednáška: Oxidatívny stres a antioxidanty: Oxidatívny stres v rastlinách. Význam antioxidantov pre rastlinu. Spôsob účinku antioxidantov. Najvýznamnejšie skupiny a druhy antioxidačných látok. Obsah antio-xidantov v záhradníckych rastlinách a produktoch z nich. Význam antioxidantov v ľudskej výžive. Iné protektívne látky v rastlinách, ich pôsobenie, obsah a ďalšie využite.
b.Cvičenie: zápočtové cvičenie, sumarizácia, doplnenie štúdijných materiálov, udeľovanie zápočtov


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 17. 10. 2018.

Type of output: