Sylabus předmětu PHD_A016 - Ekológia fotosyntézy (FAPZ - 2019/2020 - doktorandská studia)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: PHD_A016
Názov predmetu: Ekológia fotosyntézy
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Garant: prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
Garantujúce pracovisko: Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: žiadna
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Prednášky 0 hodín
Cvičenia 0 hodín
Exkurzie, terénne cvičenia 0 hodín
semestrálna práca 0 hodín
individuálna práca 0 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Ukončenie a kredity: zápočet (10 kreditov)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test, seminárna práca, projekty a iné
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Zaoberá sa mechanizmami primárnej produkcie rastlín z hľadiska determinovania štruktúr a funkcií jednotlivých komponentov od molekulárnej úrovne po ekosystémy vo vzťahu k premenlivému prostrediu.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet ponúka aktuálne pohľady na regulačné mechanizmy riadiace konverziu slnečnej radiácie a stabilných izotopov CO2 pre reguláciu produkcie rastlín. Priblíženie evolúcie fotosyntetizujúcich organizmov, vznik C3 a C4 druhov, ich výhodnosť v rôznych environmentálnych podmienkach. Poukazuje na biofyzikálne, biochemické a fyziologické limity, stomatické nestomatické fenomény, fotoinhibície a fotoprotekcie. Využitie molekulárnych prostriedkov a mutantov pre konštrukciu ideotypov a modelovanie produkčného procesu plodín.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
BAKER,N.R. 1998: Photosynthesis and environment. Kluwer, 486 pp.
BAKER,N.R.-BOWYER,J.R.1994: Photoinhibition of Photosynthesis: from molecular mechanisms to the field., Bios, 1994.
Internet
NÁTR,Ľ. 2002: Fotosyntetická produktivita. ISV Praha, 423s.
RAGHAVENDRA,A.S.: Photosynthesis. A comprehesive Treatise, Cambridge, 1998
SCHULTZE,E.D. - CALDWELL,M.M. 1995: Ecophysiology of photosyntehsis. Springer

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci : prof. Ing. Marián Brestič, CSc. (prednášajúci, zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 8. 1. 2019


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 08. 01. 2019.

Typ výstupu: