Sylabus předmětu PHD_A009_N - Fyziológia stresu rastlín (FAPZ - 2019/2020 - doktorandská studia)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: PHD_A009_N
Názov predmetu: Fyziológia stresu rastlín
Stupeň štúdia: 3.
Garant: prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
Garantujúce pracovisko: Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
Odporúčaný semester: agrochémia a výživa rastlín - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
agrochémia a výživa rastlín - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
fyziológia plodín a drevín - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
fyziológia plodín a drevín - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 1/0 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Prednášky 14 hodín
individuálna práca 246 hodín
konzultačná
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity: skúška (10 kreditov)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia seminárnej práce za 30 bodov, záverečná skúška za 70 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.

 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Študent chápe všeobecnú koncepciu účinku environmentálnych stresov v rastlinách a vie ju aplikovať do štúdia aj praktického výskumu účinku environmentálnych stresov na produktivitu a vlastnosti zvýšenej tolerancie, či odolnosti druhov rastlín. Pozná princípy účinku vodného stresu, teploty, zasolenia, CO2, žiarenia aj biotických činiteľov prostredia na rastliny.
 
Stručná osnova predmetu:
Poskytuje poznatky o adaptáciách a aklimatácii, mechanizmoch tolerancie rastlín na nepriaznivé faktory prostredia a príčinách stresu v rastlinách. Špecifický sú charakterizované vodný, teplotný, radiačný, minerálny, soľný, biotický stres, hypoxia, vplyv SO2 , CO2, ozónu, herbicídny efekt. Zvláštna pozornosť je venovaná molekulárnemu pozadiu reakcií na stres a ich využitiu pre skríning a tvorbu nových genotypov, ako aj pre modelovanie prostredia rastlín.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
BRESTIČ,M. - OLŠOVSKÁ,K.: Vodný stres rastlín: príčiny, dôsledky, perspektívy, VES Nitra, 2001, 149s.
CHERRY,J.H., LOCY,R.D., RYCHTER,A.: Plant tolerance to abiotic stresses in agriculture. Nato Science Series, 1999.
LICHTENTHALLER,H.K.: Vegetation stress. Gustav Fischer, 1996, 643s.
NILSEN,E.T.: ORCUTT.D.M.: Physiology of plants under stress: abiotic factors, Viley, 1998, 679pp.
ORCUTT,D.M., NILSEN,E.T.: Physiology of plants under stress. Soil and biotic factors, Viley, 2000, 683pp

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 5

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Marián Brestič, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD. (prednášajúci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 8. 1. 2019


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 08. 01. 2019.

Typ výstupu: