Sylabus předmětu A15-0037-I - Ekofyziológia plodín a drevín (FAPZ - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
Ekofyziologické aspekty základných fyziologických procesov plodín a drevín. Špecifiká rastu a vývinu, regulačné mechanizmy a ich ekologická a genetická podmienenosť. Interakcia genotypu a prostredia. Fyziologické základy šľachtenia rastlín. Ovplyvňovanie tvorby kvetov, plodov, semien, metamorfovaných orgánov. Systémová analýza, modelovanie, monitorovanie a diagnostikovanie funkčných prejavov v systéme pôda - rastlina-atmosféra v priestore vo vzťahu ku kvalite a kvantite produkcie a k trvalo udržateľnému rozvoju.


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 15. 10. 2019.

Typ výstupu: