Sylabus předmětu A15-0037-I - Ekofyziológia plodín a drevín (FAPZ - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0037-I
Názov predmetu: Ekofyziológia plodín a drevín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude čiastková skúška - písomný test za 20 bodov, seminárna práca za 10 bodov a záverečná skúška za 70 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, hodnotenia B najmenej 86, C najmenej 80 bodov, D 72 bodov a E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu Ekofyziológie plodín a drevín získajú študenti prehľad o základných fyziologických procesoch rastu a produktivity rastlín a ich vzťahu k zmeneným enviromentálnym faktorom. Budú ovládať princípy rastovo-produkčného procesu najdôležitejších druhov pestovaných plodín a drevín v poľnohospodárskych ekosystémoch a v lesných spoločenstvách. Budú poznať zákonitosti jeho regulácie v kritických rastových fázach či etapách organogenézy. Budú vedieť kvantifikovať hlavné limity tvorby biomasy, identifikovať ochranné mechanizmy, ktoré rastliny môžu uplatniť v raste a vývine voči týmto faktorom. Budú vedieť uplatniť poznatky z rastovo-produkčného procesu plodín v poľných podmienkach do šľachtiteľských programov zameraných na posilnenie tolerancie genotypov ako aj do pestovateľskej praxe.
Stručná osnova predmetu:
Ekofyziologické aspekty základných fyziologických procesov plodín a drevín. Špecifiká rastu a vývinu, regulačné mechanizmy a ich ekologická a genetická podmienenosť. Interakcia genotypu a prostredia. Fyziologické základy šľachtenia rastlín. Ovplyvňovanie tvorby kvetov, plodov, semien, metamorfovaných orgánov. Systémová analýza, modelovanie, monitorovanie a diagnostikovanie funkčných prejavov v systéme pôda - rastlina-atmosféra v priestore vo vzťahu ku kvalite a kvantite produkcie a k trvalo udržateľnému rozvoju.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
OLŠOVSKÁ K., BRESTIČ M. a kol.: Fyziológia a ekofyziológia rastlín: systematický výkladový slovník, Vydavateľstvo SPU, Nitra, 2008, 168 s.
PROCHÁZKA S. et al.: Fyziologie rostlin. Academia, Praha, 1998, 484 s. ISBN 80-200-0586-2
ZIMA M.: Fyziológia rastlín. VES, SPU Nitra, 1999, 156 s., ISBN 80-7137-425-3

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
predmet je ponúkaný v zimnom semestri
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci : doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 15. 10. 2019
Schválil: doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 15. 10. 2019.

Typ výstupu: