Sylabus předmětu A15-0040-I - Produkčná ekológia a klimatická zmena (FAPZ - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu:
A15-0040-I
Názov predmetu:
Produkčná ekológia a klimatická zmena
Stupeň štúdia:
2.
Garant:
prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
Garantujúce pracovisko:
Odporúčaný semester:
výživa a ochrana rastlín - inžiniersky (povinný), 3. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
2/2 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus):
Prednášky 26 hodín
Cvičenia 26 hodín
Exkurzie, terénne cvičenia 4 hodín
semestrálna práca 4 hodín
individuálna práca 96 hodín
denná prezenčná forma
Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude 1 písomný test za 20 bodov, 1 seminárna práca za 20 bodov a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na C najmenej 79 bodov, na D najmenej 72 bodov a na E najmenej 64 bodov.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Študent má základné poznatky o globálnych ekosystémoch a biómoch Zeme, ich produkčných schopnostiach, adaptabilite, ekostabilite a udržateľnosti v podmienkach meniacej sa klímy. Pozná príčinnosť vzťahov medzi rastlinami v ekosystéme a rastlín a prostredia a ich vplyv na produktivitu ekosystémov. Vie popísať zmenu klímy, jej globálny i lokálny dopad na rastlinné ekosystémy. Ovláda základné scenáre (modely) jej vývoja.
 
Stručná osnova predmetu:
Charakteristika agrofytocenóz. Ekosystém ako sústava ekologických účinkov. Interakcie medzi rastlinami - kompetícia, komplementarita, modifikácia prostredia, fenotypická plasticita, mikoríza, symbióza, alelopatia. Využitie enviromentálnej heterogenity rastlinami. Evolúcia, adaptácia druhov a produktivita. Globálne klimatické zmeny, suchozemská vegetácia a poľnohospodárske produkčné systémy. Tvorba generatívnych orgánov, úrodotvorný potenciál a jeho realizácia. Formovanie životaschopných semien, hospodárska úroda a jej kvalita.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Barros V.: Globální změna klimatu. Mladá fronta - Edice Kolumbus, 2006, 165 s.
Fertig-Dyks, S. et all.: Agriculture and the environment. The 1991 Yearbook of Agriculture, Washington, D.C., 1991, ISBN 0-297-291QL2, 325 s.
Houghton J.: Globální oteplování. Academia Praha, 1998, 228 s.
Larcher, W.: Fyziologická ekologie rostlin. Academia, Praha, 1988, 368 s.
Marek M.V.: Uhlík v ekosystémech ČR v měnícím se klimatu. Academia Praha, 2011, 253 s.
Nátr L.: Koncentrace CO2 a rostliny. ISV Nakladatelství, 2000, 257 s.
Nátr L.: Země jako skleník: proč se bát CO2 ? Academia Praha, 2006, 142 s.
Petr., J. et all.: Počasí a výnosy. SZN Praha, 1987, 365 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 140

AB
C
D
E
FX
30,0 %
12,9 %19,3 %16,4 %
20,7 %
0,7 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Marián Brestič, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Marek Živčák, PhD. (cvičiaci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
15. 10. 2019


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 15. 10. 2019.

Typ výstupu: