Sylabus předmětu A15-0040-I - Produkčná ekológia a klimatická zmena (FAPZ - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Predmet štúdia produkčnej ekológie a jej príspevok k riešeniu globálnych zmien klímy (M.Brestič) (23.9.2009). Evolučná perspektíva produkčných schopností suchozemských a poľnohospodárskych ekosystémov: príčiny, dôsledky a perspektívy z aspektu trvalo udržateľného rozvoja. Koevolúcia klímy a života. Adaptabilita druhov a ich aklimatácia na environmentálne faktory. Autoregulácia a dynamická rovnováha v ekosystéme. Globálne dôsledky činnosti ľudí.
b.
Cvičenie: Úvod a organizačné zabezpečenie Práca s odbornou literatúrou a vo virtuálnom prostredí. Vymedzenie základných pojmov v produkčnej ekológii, ciele štúdia. Zadanie tém semestrálneho projektu.

2.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Klimatická zmena a modelovanie klímy (M.Brestič) (30.9.2009). Skleníkový efekt. Skleníkové plyny. Klimatický systém a spätné väzby. Podnebie v minulosti. Scenáre a skutočné klimatické zmeny. Modelovanie klímy a vývoj názorov na globálne otepľovanie. Východiská a príležitosti vyplývajúce z Kjótskeho protokolu. Podiel poľnohospodárstva na globálnom otepľovaní. Akcie k spomaleniu a stabilizácii klimatickej zmeny. Klimatická zmena a jej dopad v podmienkach SR.
b.
Cvičenie: Analýzy a prognózy klimatických zmien. Monitoring "Klimatická zmena, príčiny a dôsledky". Aktuálne pohľady, scenáre, globálny impakt a regionálne dôsledky.

3.  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Interakcia rastliny - prostredie (M.Brestič) (7.10.2009). Percepcia a prenos informácií o prostredí a regulačné mechanizmy rastlín. Fluktuácie environmentálnych faktorov. Všeobecné aspekty a koncepcia stresu. Kumulatívny efekt environmentálnych (sucho, teplota, žiarenie, UVB, polutanty, kyslé dažde, herbicídy) a biotických stresov na produkčné vlastnosti rastlín. Novodobé poškodenie trvalých ekosystémov.
b.
Cvičenie: Meranie žiarenia v ekofyziologickom výskume. Modelové prístupy. Senzory a datalogery (Li-1400, Delta, CID) Charakteristika množstva dopadajúceho žiarenia počas dňa a sezóny z nameraných údajov. Spracovanie dát a ich využitie z hľadiska charakteristiky prostredia a aklimatačných vlastností rastlín. Využitie žiarenia rastlinami.

4.  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Prostredie a fotosyntéza (M.Brestič). (14.10.2009) Tok energie v ekosystéme. Zdroje a alokácia uhlíka pre produkciu biomasy. Vzťahy medzi cyklom redukcie CO2 a disipáciou energie v stresových podmienkach. Fotosyntéza, mechanizmy. Význam dĺžky vegetácie. Transport a distribúcia asimilátov. Interakcia fotosyntézy a sinkov. Fotosyntetické základy hospodárskej úrody.
b.Cvičenie: Využitie kritérií pre charakteristiku sucha rastlín. Regulačné mechanizmy rastlín - porastov počas sucha. Sumarizácia kritérií determinujúcich sucho rastlín a porastu. Charakteristika fluktuácii vodných pomerov rastlín. Metódy v rastlinnej ekofyziológii (psychrometria, metóda merania teploty rosného bodu, porometria, gazometria). Deštrukčné a nedeštrukčné metódy.

5.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Žiarenie a produktivita (M.Brestič). (21.10.2009) Závislosť vyprodukovanej sušiny na absorpcii žiarenia. Fenomén slnných a tiennych rastlín. Fotoinhibícia a fotoprotekčné mechanizmy. Vplyv UV na rastliny.
b.
Cvičenie: Fotosyntéza a prostredie I. Exces žiarenia a fotosyntetická efektívnosť. Detekcia mechanizmov disipácie energie. Princípy a protokoly. Rozdiely v metodických prístupoch využívaných techník. Merania a výpočty fluorescenčných parametrov.

6.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Sucho, aridizácia, dezertifikácia a produkčné systémy (K.Olšovská). (28.10.2009). Vodný deficit v rastlinách a jeho dôsledky. Adptabilita rastlín na sucho a regulačné mechanizmy. Spotreba vody rastlinami. Dopady zmeny klímy na riadené ekosystémy.
b.
Cvičenie: Fotosyntéza a prostredie II. Korelácie sveteľných reakcií fotosyntézy. Analýza poškodenia fotosyntetického aparátu na základe nameraných údajov.

7.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Koncentrácia CO2 a rastliny (M.Brest). (4.11.2009) Súčasné zmeny koncentrácie CO2 v atmosfére. Zdroje a sinky CO2 na Zemi. Krátkodobý a dlhodobý vplyv zvýšenej koncentrácie CO2 a interakcie s klimatickým systémom. Globálna bilancia zdrojov a sinkov CO2, Primárna fotosyntetická produkcia na Zemi. Lesy ako zdroj a sink CO2. Priame a nepriame účinky CO2 na rastliny. Interakcie CO2 s inými faktormi. C a N interakcia v ekosystémoch. Účinky CO2 na vybrané skupiny rastlín. Rastové procesy a fix
b.
Cvičenie: Čiastková skúška. Metóda rastovej analýzy. Statické a dynamické charakteristiky. Simulácie zmien produkčnej výkonnosti a limity. Alokácia asimilátov. Kvantifikovanie vzťahov zdroj - akceptor asimilátov v produkčnom procese.

8.  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Biodiverzita a ekosystémy (P.Hauptvogel). (11.11.2009) Historický prierez biodiverzity rastlinných druhov. Biodiverzita a vymieranie druhov. Ekosystém, diverzita a nekonečný rast. Biodiverzita a stabilita ekosystémov. Zmeny druhového zloženia ekosystémov. Migrácia a introdukcia druhov.
b.
Cvičenie: Vplyv CO2 na rastliny. Metodické prístupy štúdia vplyvu CO2 (open systémy, FACE). Analýza priamych a nepriamych dôsledkov CO2 na rastliny. Videoprezentácia štúdia vplyvu a dopadu CO2 na rastliny.

9.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Produkčno-fyziologické impakty klimatickej zmeny. (J.Vidovič) (18.11.2009) Produkčná fyziológia pšenice, jačmeňa, kukurice. Závislosť produkčnej výkonnosti od zmien vonkajších podmienok prostredia a ich dynamické vzťahy. Funkčná a metabolická prispôsobivosť.
b.
Cvičenie: Práca vo virtuálnom prostredí. Systémová analýza zmien klímy. Prognózy budúceho vývoja teploty na Zemi a interakcie CO2 a teploty. Ekonomické dôsledky zmien klímy v poľnohospodárstve, v prirodzených ekosystémoch, životnom prostredí.

10.  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Matematické modely produkčného procesu. (J.Vidovič) (25.11.2009) Expertné systémy. Kvantitatívne charakteristiky rastu rastlín a produkčného procesu. Systémové prístupy kvantitatívneho opisu rastu a produkčného procesu plodín. Analýza mikroklímy porastu. Modely a modelovanie produkčného procesu, základné princípy.
b.
Cvičenie: Modely a modelovanie v manažmente produktivity rastlín. Statické a dynamické modely. Faktory ovplyvňujúce úspešnosť realizácie genetického potenciálu, aktivity a kapacity produkcie rastlín v simulovanom prostredí.

11.
  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Ekofyziológia a produkčné systémy SR (J.Kmeť). (2.12.2009) Zraniteľnosť lesných a trvalých ekosystémov. Bioindikácia poškodenia lesných drevín. Vzťahy v ekosystéme. Prístupy štúdia a hodnotenia dopadu klimatickej zmeny, bioindikácia. Primárne, sekundárne a terciálne poškodenie fotosyntetického aparátu trvalých ekosystémov a drevín.
b.
Cvičenie: Exkurzia na experimentálnu stanicu Ústavu ekológie krajiny AVČR.

12.
  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Východiská pre udržateľný rozvoj. (M.Brestič) (9.12.2009) Predikcia impaktu poškodenia produkčných schopností rastlín. Diaľkový prieskum Zeme. Umelé ekosystémy. Agroforest. Regenerácia a reprodukcia vegetácie. Dopad klimatickej zmeny na lesné ekosystémy a ich reprodukcia. Vzťah geneticky manipulovaných organizmov k zmenám prostredia. Ekonomické dôsledky predpokladaných globálnych zmien klímy. Zladenie potrieb zabezpečenia výživy ľudí s ekológiou. Ekonomický rast a prostredie. Možnosti a prík
b.
Cvičenie: Exkurzia na experimentálnu stanicu Ústavu ekológie krajiny AVČR.

13.  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Plodina, evolúcia, adaptácia a úrody. (M.Brestič) (16.12.2009) Ekológia úrody. Domestikácia plodín. Fyziologické aspekty zlepšenia plodín. Nárast úrod, trendy a limity, budúcnosť úrod. Inputy a efektívnosť využitia zdrojov
b.Cvičenie: Seminár.


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 15. 10. 2019.

Typ výstupu: