Sylabus predmetu A15-0040-I - Produkčná ekológia a klimatická zmena (FAPZ - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0040-I
Názov predmetu: Produkčná ekológia a klimatická zmena
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: výživa a ochrana rastlín - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude 1 písomný test za 20 bodov, 1 seminárna práca za 20 bodov a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na C najmenej 79 bodov, na D najmenej 72 bodov a na E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent má základné poznatky o globálnych ekosystémoch a biómoch Zeme, ich produkčných schopnostiach, adaptabilite, ekostabilite a udržateľnosti v podmienkach meniacej sa klímy. Pozná príčinnosť vzťahov medzi rastlinami v ekosystéme a rastlín a prostredia a ich vplyv na produktivitu ekosystémov. Vie popísať zmenu klímy, jej globálny i lokálny dopad na rastlinné ekosystémy. Ovláda základné scenáre (modely) jej vývoja.
Stručná osnova predmetu:
Charakteristika agrofytocenóz. Ekosystém ako sústava ekologických účinkov. Interakcie medzi rastlinami - kompetícia, komplementarita, modifikácia prostredia, fenotypická plasticita, mikoríza, symbióza, alelopatia. Využitie enviromentálnej heterogenity rastlinami. Evolúcia, adaptácia druhov a produktivita. Globálne klimatické zmeny, suchozemská vegetácia a poľnohospodárske produkčné systémy. Tvorba generatívnych orgánov, úrodotvorný potenciál a jeho realizácia. Formovanie životaschopných semien, hospodárska úroda a jej kvalita.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Barros V.: Globální změna klimatu. Mladá fronta - Edice Kolumbus, 2006, 165 s.
Fertig-Dyks, S. et all.: Agriculture and the environment. The 1991 Yearbook of Agriculture, Washington, D.C., 1991, ISBN 0-297-291QL2, 325 s.
Houghton J.: Globální oteplování. Academia Praha, 1998, 228 s.
Larcher, W.: Fyziologická ekologie rostlin. Academia, Praha, 1988, 368 s.
Marek M.V.: Uhlík v ekosystémech ČR v měnícím se klimatu. Academia Praha, 2011, 253 s.
Nátr L.: Koncentrace CO2 a rostliny. ISV Nakladatelství, 2000, 257 s.
Nátr L.: Země jako skleník: proč se bát CO2 ? Academia Praha, 2006, 142 s.
Petr., J. et all.: Počasí a výnosy. SZN Praha, 1987, 365 s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
predmet sa vyučuje v letnom aj zimnom semestri
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 125

ABCDEFX
28,0 %12,8 %20,8 %15,2 %22,4 %0,8 %
Vyučujúci : prof. Ing. Marián Brestič, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Marek Živčák, PhD. (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny: 15. 10. 2019
Schválil: prof. Ing. Marián Brestič, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 15. 10. 2019.

Typ výstupu: