Sylabus předmětu A15-0041-I - Stresová fyziológia rastlín (FAPZ - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.Charakteristika pojmov stres, stresor, homeostáza atď. Klasifikácia stresových reakcií rastlín podľa ich biologickej organizácie a ekologických limitov. Zdroje stresov v rastlinách, výskyt, symptómy atd. Všeobecný adaptačný syndróm stresu v rastlinách (GAS). (dotácia 1/1)
 
a.Metodológia štúdia stresov v rastlinách. Organizácia cvičení a poučenie o bezpečnosti pri práci v laboratóriu.

2.Cesta transdukcie signálov v rastlinách, hladina fytohormónov a ich zmeny vo vzťahu k sile a dĺžke pôsobenia stresu. Adaptácia rastlín na stresy, stratégie rastlín v rezistencii na stres, tolerancia rastlín na stres. (dotácia 1/1)
 
a.Charakteristika sucha, dehydratácia. Metodológia štúdia vodného stresu rastlín. Experiment s jarným jačmeňom vystaveným dehydratácii substrátu. Izolácia epidermy listov, mikroskopia prieduchov, farbenie prieduchov, otvorenie modrým svetlom.

3.Vodný stres rastlín. Príjem vody, transpirácia. Signalizácia vodného stresu. Hydraulická a chemická podstata signalizácie sucha v rastlinách. Molekulárne prístupy v štúdiu suchovzdornosti. (dotácia 1/1)
 
a.Experiment s dehydratáciou jarného jačmeňa v kvetináčoch v laboratóriu. Merania parametrov vodného stavu rastlín psychrometricky a gravimetricky. Stanovenie vodného, osmotického potenciálu a turgoru pletív, relatívneho obsahu vody v kontrole a stresovej vzorke.

4.Reakcie celých rastlín na vodný stres, úloha prieduchov v regulácii transpirácie a príjmu CO2. Efektívnosť využitia vody pre CO2 asimiláciu a produkciu biomasy. (dotácia 1/1)
 
a.Experiment s jarným jačmeňom. Merania gazometrickej výmeny plynov, stanovenie čistej asimilácie CO2, prieduchovej vodivosti pre CO2, ci a ďalších parametrov fotosyntézy. Fotosyntetická aktivita a kapacita rastlín v podmienkach vodného stresu.

5.Metodológia a prístupy v štúdiu účinkov vodného stresu v rastlinách a suchovzdornosti. Medzinárodná sieť Interdrought a najpálčivejšie problémy sucha a rastlinnej produkcie vo svete. (dotácia 1/1)
 
a.Diagnostika symptómov minerálneho stresu v rastlinách. Fyziologická charakteristika rastlín v podmienkach nadbytku minerálnych živín. Experiment v hydropónii s rastlinami jačmeňa, resp. zelenín. Merania parametrov rastu a vodných pomerov a fotosyntézy.

6.Stres z minerálnej výživy rastlín. Účinok deficitu hlavných prvkov na fyziológiu a produktivitu. (dotácia 1/1)
 
a.Diagnostika symptómov minerálnej disbalancie v rastlinách. Účinok deficitu minerálnych živín na rast, vodné pomery, fotosyntézu, obsah asimilačných pigmentov a efektívnosť využitia vody.

7.Stres z minerálnej výživy rastlín. Účinok nadbytku hlavných prvkov na fyziológiu a produktivitu. (dotácia 1/1)
 
a.Diagnostika symptómov minerálnej disbalancie v rastlinách. Účinok nadbytku minerálnych živín na rast, vodné pomery, fotosyntézu, obsah asimilačných pigmentov a efektívnosť využitia vody.

8.Stres zo zasolenia. Komponenty soľného stresu v rastlinách. Regulácia hlasiny solí v halofytoch a glykofytoch. Poľnohospodárske aspekty stresu zo zasolenia. (dotácia 1/1)
 
a.Účinok ABA na transpiráciu rastlín jačmeňa. Transpiračné krivky stresovaných a kontrolných rastlín. Kutikulárna transpirácia listov a jej gravimetrické stanovenie v tme.

9.Radiačný stres. Absorpcia svetla, kvalita versus kvantita svetla. Ekologické aspekty účinkov svetla v rastlinách, heliofyty a sciofyty. Efekt silnej radiácie na fotosyntetické reakcie rastlín. Fotoinhibícia, fotooxidácia, poškodenie fotosyntetickej mašinérie. Regulačné, reparačné a ochranné mechanizmy vo fotosyntetickej reťazi voči excesívnemu svetlu. Reparácia proteínu D1 vo fotosystéme II. (dotácia 1/1)
 
a.Radiačný režim v poraste. Charakteristika slnných versus tienených rastlín. Stanovenie obsahu asimilačných pigmentov a parametrov fluorescencie chlorofylu v rýchlej fáze (PEA, Hansatech, UK) na rastlinách bôbu resp. jarného jačmeňa dopestovaného v tienených versus slnných podmienkach.

10.Teplotná stres. Mechanizmy termotolerancie membrán, protoplazmy buniek a celých rastlín na vysokú, nízku teplotu. Proteíny teplotného šoku (HSP) a ich úloha v ochrane bunkových membrán a organel, ako aj fotosyntetického aparátu. (dotácia 1/1)
 
a.Test membránovej stability, meranie elektrickej konduktivity roztokov po poškodení pletív vysokou teplotou. Termotest - merania fotosyntetických parametrov metódou FCH v rýchlej fáze pre zistenie rozsahu poškodenia kyslík vyvíjajúceho komplexu (OEC) vo fotosyntéze.

11.Chemický stres v rastlinách. Účinok polutantov, herbicídov a pod. na fyziológiu rastlín. Rezistencia k chemického stresu. (dotácia 1/1)
 
a.Ekofyziologické charakteristiky rastlín z vonkajšieho celovegetačného pokusu s ozimnou pšenicou. Merania základných parametrov fotosyntézy a rastu, vodných pomerov a mikroklimatických faktorov.

12.Mechanický a biotický stres v rastlinách. Mechanizmy účinku a ochrany. Sekundárne metabolity v ochrane proti biotickému stresu. (dotácia 1/1)
 
a.Individuálna práca na semestrálnej téme

13.Kombinovaný environmentálny stres. Využitie poznatkov o stresoch rastlín pre zlepšenie manažmentu rastlinnej produkcie v stresových podmienkach a šľachtenie odolnejších druhov a odrôd. (dotácia 1/1)
 
a.Prezentácia semestrálnej práce. Kontrola plnenia úloh. Udelenie zápočtu.


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 15. 10. 2019.

Typ výstupu: