Sylabus předmětu A15-0231-B - Klimatická zmena,produkcia a kvalita rastlín (FAPZ - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1. Klimaticka zmena - príčiny, dopady, východiská. Scenáre klimatickej zmeny a dopad na rastlinnú produkciu. Globálne otepľovanie a dôsledky vo výžive ľudí. Mýty a vedecké argumenty o klimatickej zmene a úlohe rastlín vo výžive ľudí. Biodiverzita poľnohospodárskych rastlín vo svete a zmeny klímy.

2. Rastlinná produkcia a klimatické extrémy, zmeny vlastností rastlín. Ekofyziológia C3 a C4 rastlín, budúcnosť ich pestovania v regiónoch, dôsledky vo výžive ľudí.

3. Poľnohospodárstvo v 21. storočí, potravinové zdroje – čim sa líšia vlastnosti rastlín moderných odrôd od pôvodných, možnosti využitia genetických zdrojov, úloha modernej fyziológie rastlín v tvorbe moderných odrôd a technologickom pokroku, udržateľnosť rastlinnej výroby v produkcia, geneticky modifikované organizmy.

4. Produkcia strategických plodín a ich kvalita vo svete v meniacich sa podmienkach prostredia. Funkcia meniaceho sa prostredia v regulácii primárneho a sekundárneho metabolizmu rastlín. Kvalita rastlinnej produkcie – obilniny, strukoviny, okopaniny, produkcia a kvalita ovocia a zeleniny, produkcia introdukovaných druhov rastlín a klimatická zmena.

5. Globálna zmena klímy, regióny, socio-ekonomické problémy vo svete, náklady na zdravie. Kvalita rastlinnej produkcie a zdravie v meniacich sa podmienkach prostredia (vyspelé krajiny, rozvojové krajiny). Analýza vzťahov medzi meniacim sa prostredím, potravinovou bezpečnosťou, nákladmi na pestovanie rastlín, výrobu a dostupnosť potravín a zdravie človeka (klimatická zmena, vs. výživa ľudí).

6. Perspektívy rastlinnej produkcii a vo výžive ľudí z hľadiska projektovaných zmien klímy. Nanobiotechnologické prístupy riešenia pri zabezpečovaní stabilnej rastlinnej produkcie. Prístupy k potravinovej bezpečnosti z pohľadu systémovej biológie. Kľúčová úloha rastlín vo výžive ľudí v podmienkach klimatickej zmeny.


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 15. 10. 2019.

Typ výstupu: