Course syllabus A15-0069-I - Pokusníctvo a biometrika (FAPZ - ZS 2020/2021)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu:
A15-0069-I
Názov predmetu:
Pokusníctvo a biometrika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester:
genetické technológie v agrobiológii - inžiniersky (povinný), 1. semester
manažment rastlinnej výroby - inžiniersky (povinný), 1. semester
manažment rastlinnej výroby - inžiniersky (povinný), 1. semester
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - inžiniersky (povinný), 1. semester
záhradníctvo - inžiniersky (povinný), 3. semester
záhradníctvo - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra 1 písomná skúška (10 bodov), seminárna práca (20 bodov). Záverečná skúška kombinovaná (písomná a práca s počítačom) za 70 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné preukázať zvládnutie problematiky najmenej na 93%,
na hodnotenie B najmenej na 86%, na hodnotenie C najmenej na79%, na hodnotenie D najmenej na72%, na hodnotenie E najmenej na 64%.
Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu dokáže aplikovať teoretické poznatky a praktické skúsenosti pri plánovaní a realizácii agrobiologických experimentov, analýze a bioštatistickom spracovaní experimentálnych dát. Využíva výstupy analýzy dát pre interpretáciu výsledkov vedeckých hypotéz.
Stručná osnova predmetu:
Metodológia experimentálnej práce. Pokusnícka terminológia. Metodiky pokusov, usporiadanie pokusných členov. Vedenie pokusov a zber údajov. Popisná štatistika, triedenie dát. Pravdepodobnosť a základné rozdelenia. Induktívna štatistika- bodové a intervalové odhady. Testovanie štatistických hypotéz, parametrické a neparametrické testy. Analýza rozptylu. Testy kontrastov. Vzťahy medzi premennými korelačná a lineárna regresná analýza.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
CANDRÁK, J. -- GAŽO, J. Field experimentation and biometrics. Nitra  : Slovak University of Agriculture. (2012), ISBN 978-80-552-0948-7.

Odporúčaná:
BALOGH, Z. - GAŽO, J. – MIKO, M.: Biometrika v agrobiológii. Učebné texty v elektronickej forme. SPU Nitra. 2013. 316 s. ISBN 978-80-552-1079-7.
OBTULOVIČ, P.: Bioštatistika. SPU Nitra, 2002, 132 s.
STÁVKOVÁ, J.: Biometrika a polní pokusnictví. ES VŠZ Brno, 1989, 158 s.
STEHLÍKOVÁ, B. Základy bioštatistiky. SPU Nitra, 2000, 80 s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 310

ABC
D
EFX
25,8 %
15,8 %
12,9 %
12,6 %31,9 %
1,0 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Jan Brindza, CSc. (prednášajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Ján Gažo, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Marián Miko, CSc. (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny:
28. 8. 2020
Schválil:
doc. Ing. Jan Brindza, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 28. 08. 2020.

Type of output: