Course syllabus A15-0076-B - Farmové chovy zveri (FAPZ - LS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
A15-0076-B
Názov predmetu:
Farmové chovy zveri
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
špeciálne chovateľstvo - bakalársky (povinný), 6. semester
farmárstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
hipológia - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
hipológia - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
manažment živočíšnej výroby - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
všeobecné poľnohospodárstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra jedna písomná skúška (40 bodov) a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu dokáže aplikovať nové poznatky o biologických aspektoch chovu vybraných druhov zveri priamo v chovateľskej praxi. Študentom sú objasnené technologické parametre ustajňovacích zariadení, metódy reprodukcie, kŕmenia a zverozdravotnej starostlivosti o zver vo vzťahu k jej biologickým špecifikám.
Stručná osnova predmetu:
Zoologické zatriedenie farmovo chovaných druhov zveri, ich biologická charakteristika. Chovateľské, technologické, etologické a ekologické aspekty pri zakladaní a prevádzkovaní zverofariem. Výživa zveri z pohľadu druhu, pohlavia, veku a vo vzťahu k biologickému cyklu počas roka. Chovateľské, reprodukčné parametre a technologické zariadenia. Zooveterinárne aspekty a choroby zveri. Produkcia a ekonomická efektívnosť zverofariem. Exkurzia do farmových chovov. Praktická časť výučby (terénne cvičenia) sa realizuje na prevádzkach v okolí Nitry.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
BAKOŠ,A. - HELL,P.1999. Poľovníctvo I. Bratislava : PaRPRESSS, 1999. 226 s.
De Vos, A. 1982. Deer farming. FAO 1982, 54 s. ISBN 0254-6019 http://www.fao.org/docrep/004/x6529e/x6529e00.HTM
HELL,P. - GAŠPARÍK,J.-SLAMEČKA,J.- KARTÚSEK,V. - PAULE,L.: 2006. Špecialny chov zveri. TU Zvolen, 2006.s. 228. ISBN 80-228-1669-8.
HILL, D. - ROBERTSON, P. 1988. The Pheasant. BSP Professional Books, Oxford, 1988, 210 s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 221

AB
C
D
E
FX
43,4 %
21,7 %
14,9 %
8,1 %
11,3 %
0,6 %
Vyučujúci :
doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Peter Šmehýl, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 17. 10. 2018
Schválil:
doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 17. 10. 2018.

Type of output: