Sylabus predmetu A15-0147-B - Manažment chovu koní (FAPZ - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0147-B
Názov predmetu: Manažment chovu koní
Stupeň štúdia: 1.
Garant: prof. Ing. Marko Halo, PhD.
Garantujúce pracovisko: Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
Odporúčaný semester: hipológia - bakalársky (povinný), 5. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: žiadna
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Prednášky 26 hodín
Cvičenia 26 hodín
Individuálna práca 104 hodin
Metóda vzdelávacej činnosti: externá prezenčná
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet:
- aktívna účasť na prednáškach a cvičeniach,
- odovzdanie protokolov z praktických cvičení,
- absolvovanie 2 čiastkových písomných prác (spolu 40 bodov) - minimálny počet na udelenie zápočtu je 20 bodov.

Záverečná skúška:
- bude vykonaná písomnou a ústnou formou,
- podmienkou úspešného absolvovania záverečnej skúšky je základná znalosť problematiky z oblasti chovu koní, ktorá bola obsahovou náplňou prednášok a cvičení.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je študovať nové programy rozvoja chovu koní, spôsoby testovania ich výkonnosti a manažment v chove s využitím nových biotechnologických metód.
 
Stručná osnova predmetu:
Študent si osvojí základné charakteristiky plemien koní, ktoré doplní v rámci praktických cvičení vo vzorkovnici plemien. Je schopný hodnotiť exteriér a mechaniku pohybu, modelovať testovanie výkonnosti a športovú testáciu koní. Vie aplikovať vedecké a technické riešenia do praktickej činnosti v oblasti hygieny a postrojovania koní. S využitím progresívnych metód riadenia a technológií je schopný zostaviť plemenársky program zvyšovania výkonnostnej úrovne chovu koní. Osvojí si zásady prevádzkovania technologických systémov, ktoré uplatní pri zlepšovaní chovateľského prostredia zvierat.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HALO, M. -- MLYNEKOVÁ, E. -- GÁLIK, B. Chov koní. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2015. 172 s. ISBN 978-80-552-1438-2.
HALO, M. -- GRÁCZ, F. -- KOVALČÍK, E. -- POLAKOVIČ, S. Popis exteriéru a označovanie koní. 1. vyd. Nitra : Garmond, 2007. 67 s. ISBN 978-80-89148-29-5.
HALO, M. -- MASSANYI, P. -- KRŠKOVÁ, L. Chov koní. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. 110 s. ISBN 80-8069-326-9.

Odporúčaná:
DUŠEK, J. et al. Chov koní. Praha: Nakladatelství Brázda, 2001. 350 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 127

ABCDEFX
34,6 %19,7 %11,8 %17,3 %16,6 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Marko Halo, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Michaela Horná, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Eva Mlyneková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 10. 2. 2019


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 10. 02. 2019.

Typ výstupu: