Sylabus predmetu A15-0152-B - Testovanie výkonnosti koní (FAPZ - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0152-B
Názov predmetu: Testovanie výkonnosti koní
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: hipológia - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet
- 100% aktívna účasť na prednáškach a cvičeniach
- absolvovanie čiastkovej 40-bodovej písomnej práce, z ktorej musí študent získať minimálne 20 bodov.

Záverečná skúška
- bude vykonaná písomnou a ústnou formou
- podmienkou úspešného absolvovania záverečnej skúšky je základná znalosť problematiky z oblasti testovania výkonnosti koní, ktorá bola obsahovou náplňou prednášok, cvičení a stanovených tém samoštúdia.

Výsledky vzdelávania:
Naučiť študentov metódam a formám testovania výkonnosti jednotlivých plemien koní s cieľom určiť podmienky pre ich výber do plemenitby.
Stručná osnova predmetu:
Študent aplikuje nové genetické aspekty výkonnosti koní do šľachtiteľských programov. Modeluje rôzne formy testácie koní podľa úžitkového zamerania. Tvorí program vhodných metód hodnotenia mechaniky pohybu koní.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HALO, M. -- MLYNEKOVÁ, E. -- HORNÁ, M. Jazdectvo. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. 143 s. ISBN 978-80-552-1152-7.
HALO, M. -- MARŠÁLEK, M. -- JACKOWSKI, M. Jazdectvo. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. 117 s. ISBN 80-8069-573-3.
HALO, M. -- MLYNEK, J. -- ŠUDRA, M. -- KOVALČÍK, E. Jazdectvo a dostihy. Nitra : GARMOND, 2002. 157 s. ISBN 80-967282-9-6.
HALO, M. -- MLYNEKOVÁ, E. -- GÁLIK, B. Chov koní. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2015. 172 s. ISBN 978-80-552-1438-2.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 65

ABCDEFX
30,8 %7,7 %13,8 %13,8 %27,7 %6,2 %
Vyučujúci : prof. Ing. Marko Halo, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Eva Mlyneková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 17. 10. 2018
Schválil: prof. Ing. Marko Halo, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 17. 10. 2018.

Typ výstupu: