Sylabus predmetu A15-0153-I - Udržateľné a ekologické poľnohospodárstvo v ŽV (FAPZ - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0153-I
Názov predmetu: Udržateľné a ekologické poľnohospodárstvo v ŽV
Stupeň štúdia: 2.
Garant: prof. Ing. Peter Strapák, PhD.
Garantujúce pracovisko: Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
Odporúčaný semester: agroekológia - inžiniersky (povinný), 2. semester
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - inžiniersky (povinný), 2. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 2/2 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Prednášky 26 hodín
Cvičenia 22 hodín
Exkurzie, terénne cvičenia 4 hodín
Semestrálna práca 12 hodín
Individuálna práca 92 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semastra bude jeden písomný test za 20 bodov, prezentácia semestrálnej práce za 10 bodov, 2 protokoly z praktických cvičení za 10 bodov a záverečná písomná skúška (30 bodov) a ústna skúška (30 bodov).
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí základné poznatky o význame živočíšnej výroby v trvaloudržateľných systémoch s dôrazom na ekologické princípy živočíšnej výroby a tvorbu chovateľského prostredia s vysokou úrovňou welfare. Absolvent predmetu porozumie problematike šetrného spôsobu chovu hospodárskych zvierat, dokáže samostatne riešiť otázky obohacovania chovateľského prostredia, bude schopný analyzovať a hodnotiť úroveň welfare na úrovni farmy a riadiť živočíšnu výrobu v podniku s ekologickou produkciou.
 
Stručná osnova predmetu:
Ekologické princípy chovu hospodárskych zvierat, rozdiely medzi konvenčným a ekologickým chovom hospodárskych zvierat, spôsoby ochrany ohrozených druhov a plemien hospodárskych zvierat a význam ochrany biodiverzity. Hodnotenie chovateľského prostredia a plnenie potrieb hospodárskych zvierat. Metódy hodnotenia správania zvierat. Hodnotenie úrovne welfare hospodárskych zvierat a tvorba alternatívnych systémov chovu.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
BEGON, HARPER, TOWSEND: Ekologie, jedinci, populace a společenstva. Vydavateství Univerzity Palackého, Olomouc 1997. 949 s. ISBN 80-7067-695-7.
Elektronický kurz Udržateľné a ekologické poľnohospodárstvo v živočíšnej výrobe, http://moodle.uniag.sk/fapz/course/view.php?id=13
LACKO-BARTOŠOVÁ, M a kol.: Udržateľné a ekologické poľnohospodárstvo, SPU v Nitre, 2006, 575 s. ISBN80-8069-556-3.
Norrgren, L., Levengood, M.: Ecology and Animal Health, Ecosystem and Sustainable Agriculture 2. The Baltic University Programme, Uppsala University, 2012. 382 p. ISBN 978-91-86189-12-9
PAPOUŠEK: Hovory o ekologii. Portál, Praha 2000. ISBN 80-7178-483-4.
RIST, M.: Přirozený způsob chovu hospodářských zviřat. RUBICO, Olomouc 1994. 130 s. ISBN 80-85839-02-4
SMOLKOVÁ: Ekologický problém ako šanca. IRIS 2000. ISBN 80-88778-95-6.
ŠARAPATKA, B. - URBAN, J. a kol.: Ekologické zemědělství II.díl učebnice pro školu i praxi, autoři:, PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Šumperk 2005, 300 s.
WEBSTER, J.: Animal Welfare. A Cool Eye Towards Eden. Blackwell Science, 1994. 273 p. ISBN 0-632-03928-0
WEBSTER, J.: Welfare: životní pohoda zvířat aneb Střízlívé kázání o ráji. Nadace na ochranu zvířat, Praha 1999. 264 s. ISBN 80-238-4086-X

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 188

ABCDEFX
34,6 %19,1 %20,7 %15,4 %9,0 %1,2 %
Vyučujúci : doc. Mgr. Peter Juhás, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Peter Strapák, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: