Sylabus predmetu A15-0153-I - Udržateľné a ekologické poľnohospodárstvo v ŽV (FAPZ - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.1. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Trvalo udržateľný rozvoj ako princíp - úvod do problematiky.
b.Cvičenie: Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo v živočíšnej výrobe. Cieľ a obsah predmetu, organizácia semestra.

2.2. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Ekologické poľnohospodárstvo - legislatíva a ďalšie predpisy EU a SR.
b.Cvičenie: Ekologické princípy udržateľného rozvoja. Ekosystém, kolobeh látok, tok energie

3.3. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Welfare v chove hospodárskych zvierat.
b.Cvičenie: EP legislatíva - rozbor nariadení EU o ekologickej výrobe a označovaní.

4.4. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Problémy s welfare v chove HZ.
b.Cvičenie: Spôsoby hodnotenia welfare.

5.5. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Etológia.
b.Cvičenie: Kategórie správania, záznam a spracovanie pozorovania správania.

6.6. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Správanie HD, ošípaných.
b.Cvičenie: Terénne cvičenie: Metódy pozorovania, záznamu a hodnotenia správania, areál SPU.

7.7. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Správanie hydiny.
b.Cvičenie: Terénne cvičenie: Hodnotenie welfare v chove ošípaných, VPP Kolíňany, farma Žirany.

8.8. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Správanie oviec, koní.
b.Cvičenie: Chovateľské prostredie kone, ovce, hydina.

9.9. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Poruchy správania hospodárskych zvierat.
b.Cvičenie: Chovateľské prostredie HD, ošípané.

10.10. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Biodiverzita v živočíšnej výrobe.
b.Cvičenie: Obohacovanie chovateľského prostredia.

11.11. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Ochrana HZ, Zákon o veterinárnej starostlivosti, nariadenia vlády SR o ochrane zvierat.
b.Cvičenie: Biodiverzita HZ SR, ochrana biodiverzity HZ v SR.

12.12. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Alternatívne spôsoby chovu HZ I.
b.Cvičenie: Seminárne práce.

13.13. týždeň (dotácia 2/2)
 
a.Prednáška: Alternatívne spôsoby chovu HZ II.
b.Cvičenie: Seminarne práce.
c.Zápočet.


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: