Sylabus predmetu A15-0136-B - Integrovaná živočíšna výroba (FAPZ - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0136-B
Názov predmetu: Integrovaná živočíšna výroba
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra 2 písomné skúšky (40 bodov).
Záverečná skúška kombinovaná (ústna) za 60 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné preukázať zvládnutie problematiky najmenej na 93%,
na hodnotenie B najmenej na 86%, na hodnotenie C najmenej na79%, na hodnotenie D najmenej na72%, na hodnotenie E najmenej na 64%.
Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie biologickým a organizačným základom živočíšnej produkcie a ich uplatnení pri efektívnej výrobe kvalitných produktov v chove hovädzieho dobytka, ošípaných, hydiny, oviec, kôz, koní a drobných hospodárskych zvierat.
Stručná osnova predmetu:
Študent získa poznatky o fylogenéze, raste a vývoji, selekcii, metódach plemenitby hospodárskych zvierat. Študent si osvojí vedomosti o úžitkových vlastnostiach a ich hodnotení, reprodukcii hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, koní, hydiny, kožušinových zvierat. Kontrola úžitkovosti hospodárskych zvierat. Biodiverzita hospodárskych zvierat, plemená a ich využitie na Slovensku. Etológia a welfare v chove hospodárskych zvierat. Technika chovu a technologické systémy v chove hospodárskych zvierat. Ekologické a alternatívne postupy v živočíšnej výrobe.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DEBRECÉNI, O. -- BUČKO, O. -- HALO, M. -- JUHÁS, P. -- LEHOTAYOVÁ, A. -- MARGETÍN, M. -- PETRÁK, J. -- VAVRIŠÍNOVÁ, K. -- WEIS, J. Integrovaná živočíšna výroba. 3. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. 188 s. ISBN 978-80-552-1609-6.
KADLEČÍK, O. -- KASARDA, R. Všeobecná zootechnika. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 237 s. ISBN 978-80-552-0818-3.
VAVRIŠÍNOVÁ, K. -- MARGETÍN, M. -- DEBRECÉNI, O. -- MLYNEK, J. -- ZIMMERMANN, V. Manažment a technológia chovu hospodárskych zvierat. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2006. 130 s. ISBN 80-8069-686-1.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 378

ABCDEFX
7,7 %13,5 %18,8 %20,6 %31,5 %7,9 %
Vyučujúci : Ing. Ondřej Bučko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Mgr. Peter Juhás, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny: 15. 10. 2019
Schválil: prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 15. 10. 2019.

Typ výstupu: