Sylabus predmetu A15-0141-I - Manažment a technológia chovu HD (FAPZ - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0141-I
Názov predmetu: Manažment a technológia chovu HD
Stupeň štúdia: 2.
Garant: prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.
Garantujúce pracovisko: Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 1/3 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Prednášky 13 hodín
Cvičenia 39 hodín
Exkurzie, terénne cvičenia 3 hodín
semestrálna práca 5 hodín
individuálna práca 96 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra 1 písomná skúška (20 bodov), semestrálna práca (20 bodov).
Záverečná skúška kombinovaná (ústna) za 60 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné preukázať zvládnutie problematiky najmenej na 93%,
na hodnotenie B najmenej na 86%, na hodnotenie C najmenej na79%, na hodnotenie D najmenej na72%, na hodnotenie E najmenej na 64%.
Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je sprostredkovať študentom moderné teoretické poznatky a praktické postupy podnikateľa pri modelovaní, plánovaní, riadení a rozvíjaní technologických podmienok a chovateľských postupov výroby v chove hovädzieho dobytka.
 
Stručná osnova predmetu:
Študent zoštuduje technologické a biologické požiadavky na chovateľské prostredie jednotlivých kategórií hovädzieho dobytka. Študent získa vedomosti o manažmente stáda, kŕmenia, reprodukcie, šľachtenia, ošetrovania, technologických liniek, získavania mlieka, chovateľskej a ekonomickej evidencie pri výrobe hovädzieho mäsa a mlieka v rôznych technologických systémoch chovu. Študent si osvojí poznatky o technicko-technologických, organizačných a ekonomických modeloch v chove hovädzieho dobytka. Študent si osvojí vedomostí o aplikácia výpočtovej techniky v riadení chovu HD. Manažment mliečnej farmy. Manažment krmovinovej základne v chove HD. Jednotlivé systémy sa naučí rozoznávať v rámci praktických cvičení na farmách.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VAVRIŠÍNOVÁ, K. -- DEBRECÉNI, O. -- STRAPÁK, P. -- FRELICH, J. -- ČERMÁK, B. -- MLYNEK, J. -- BUČKO, O. -- MARGETÍN, M. Manažment a technológia chovu hospodárskych zvierat. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 148 s. ISBN 978-80-552-0697-4.
DEBRECÉNI, O. -- BULLA, J. -- VAVRIŠÍNOVÁ, K. Základy chovu kráv. Bratislava : NOI, 1999. 110 s. Agroservis. ISBN 80-85330-71-7.
STRAPÁK, P. -- VAVRIŠÍNOVÁ, K. -- HUBA, J. Technika chovu jednotlivých kategórií hovädzieho dobytka. In: Chov hovädzieho dobytka. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. s. 373--496. ISBN 978-80-552-0994-4 (brož.).

Odporúčaná:
Brestenský, V. - Mihina, Š.: Organizácia a technológia chovu mliekového hovädzieho dobytka, SCPV Nitra 2006, ISBN 80-88872-53-7
Debrecéni, O.: Nové štandardy EÚ v poľnohospodárskej praxi - Farmársky chov zvierat, Agroinštitút Nitra, 2007
Debrecéni, O.: Nové štandardy EÚ v poľnohospodárskej praxi - Odchov teliat, Agroinštitút Nitra, 2007.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 162

ABCDEFX
12,3 %18,5 %27,8 %11,7 %29,0 %0,7 %
Vyučujúci : prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Juraj Petrák, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 15. 10. 2019


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 15. 10. 2019.

Typ výstupu: