Sylabus predmetu A15-0141-I - Manažment a technológia chovu HD (FAPZ - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.1. (dotácia 2/3)
 
a.Prednáška: Welfare a súčasné tendencie technologického vývoja v chove HD
b.Cvičenie: Technika a technológia získavania kvalitného mlieka.

2.2. (dotácia 0/3)
 
a.Cvičenie: Technika a technológia odchovu teliat.

3.3. (dotácia 2/3)
 
a.Prednáška: Prednáška: Biologicko - technologické zásady odchovu teliat a mladého HD
b.Cvičenie: Technika a technológia odchovu jalovíc a výkrmu MHD, formy výkrmu, ekonomika výkrmu

4.4. (dotácia 0/3)
 
a.Cvičenie:Manažment a technika chovu dojníc. Tvorba skupín, zásady chovu v jednotlivých fázach medziobdobia.

5.5. (dotácia 2/3)
 
a.Prednáška: Podnikateľské a ekonomické aspekty chovu HD. Výrobno-finančný plán výroby mlieka a mäsa v špecializovanom podniku (Metodické pokyny)
b.Cvičenie: Najnovšie trendy v technologických systémoch ustajnenia dojníc. Technológia a organizácia chovu dojníc vo voľnom ustajnení. Zásady riešenia krmoviska.

6.6. (dotácia 0/3)
 
a.Cvičenie:
a) Zadania semestrálnych prác
b) Testovanie priebežnej prípravy

7.7. (dotácia 2/3)
 
a.Prednáška: Manažment mliečnej farmy
b.Cvičenie: Vnútorné vybavenie maštalí a pomôcky pre jednotlivé kategórie v chove HD.

8.8. (dotácia 0/3)
 
a.Cvičenie: Technika a technológia chovu dojčiacich kráv

9.9. (dotácia 2/3)
 
a.Prednáška: Manažment reprodukcie v chove HD
b.Cvičenie: Technické zariadenia pastvín pre jalovice a dojčiace kravy

10.10. (dotácia 0/3)
 
a.Cvičenie: Technika dojenia - praktické dojenie na VPP Oponice (individuálne podľa rozpisu)

11.11. (dotácia 2/3)
 
a.Prednáška: Manažment krmovinovej základne v chove HD
b.Cvičenie: Seminár k semestrálnym prácam.

12.12. (dotácia 0/3)
 
a.Cvičenie: Úprava paznechtov a strihanie kráv, eliminácia tepelnej záťaže. Najnovšie trendy, technika v riadení stáda (digitalizácia) a zberu dát v chove HD.

13.13. (dotácia 1/3)
 
a.Prednáška: Aplikácia výpočtovej techniky pri manažmente stáda HD
b.Cvičenie: Vyhodnotenie semestrálnych prác. Opravný termín priebežnej kontroly. Zápočet


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 15. 10. 2019.

Typ výstupu: