Sylabus predmetu A15-0149-B - Manažment chovu oviec (FAPZ - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0149-B
Názov predmetu: Manažment chovu oviec
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Dve písomné skúšky po 15 bodov v priebehu semestra (30 bodov), semestrálna práca (10 bodov). Záverečná skúška kombinovaná za 60 bodov (písomná - 30 bodov, ústna - 30 bodov).
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú poznatky o plemenách oviec, teoretických a praktických aspektoch produkcie ovčieho mlieka, mäsa a vlny, plemenitbe a šľachtení, základných technologických systémoch a manažmente chovu oviec.
Absolvent predmetu dokáže aplikovať získané poznatky pri manažovaní chovu dojných a nedojných plemien oviec, pochopí aký význam má šľachtiteľská a plemenárska práca v chove oviec a dokáže identifikovať faktory ovplyvňujúce produkciu a kvalitu základných ovčích produktov.
Stručná osnova predmetu:
Postavenie a zvláštnosti chovu oviec v slovenských podmienkach. Domestikácia oviec. Charakteristika plemien vhodných pre rôzne produkčné zameranie. Plemená sa prakticky študenti naučia rozoznávať vo vzorkovniciach plemien.Teoretické a praktické aspekty produkcie ovčieho mlieka, mäsa a vlny, ich význam. Kontrola úžitkovosti a hodnotenie plemenných oviec. Základy manažovania farmy a technologické systémy a technika chovu. Praktická výučba na VPP zameraná na názorný popis exteriéru a vlny oviec, hodnotenie jariek a baranov, ukážka pôrodu a starostlivosti o jahňatá počas odchovu, prehliadka základnej techniky a technológie.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MARGETÍN, M. -- BULLOVÁ, M. Manažment chovu oviec. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. 177 s. ISBN 80-8069-342-0.
Sheep and goat production in Central and Eastern European countries : proceedings of the workshop, Budapest 29.11.-2.12.1997. Rome: Food and agriculture organization, 1998.
STRAPÁK, P. -- MARGETÍN, M. -- BUČKO, O. -- ARPÁŠOVÁ, H. Živočíšna výroba. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2017. 311 s. ISBN 978-80-552-1776-5.

Odporúčaná:
Coop I.E. et al. Sheep and goat production. Amsterdam : Elsevier scientific publishing company, 492 s. ISBN 0-444-441989-6.
Fahmy, M.H. et al. 1996. Prolific sheep. Wallingford, UK : CAB International, 542 s. ISBN 0 85198 983 7.
Gajdošík, M. – Polách, A. 1984. Chov oviec. Bratislava : Príroda, Praha: SZN. 360 s.
Gyarmathy, E. i. 1997. Chov oviec a kôz, charakteristika plemien chovaných na Slovensku. Nitra : SPU, 66 s. ISBN 80-7137-433-4.
Horák, F. a i. 2004. Ovce a jejich chov. Praha : Brázda, 303 s. ISBN 80-209-0328-3.
Horák, F. a i. 2012. Chováme ovce. Praha : Brázda. 383 s. ISBN 978-80-209-0390-7.
Horák, F. – Treznerová, K. 2010. Světový genofond ovcí a koz. Brno : Mendelova univerzita, 229 s.
Keresteš, J. a i. 2008. Ovčiarstvo na Slovensku – história a technológie. Považská Bystrica : Eminent, 592 s. ISBN 80-969840-5-3.
Laurinčík, J. a i. 1977. Chov oviec. Bratislava : Príroda, 483 s.
Margetín, M. 2005. Šľachtenie dojných oviec. Nitra : SPU, 135 s. ISBN 80-8069-617-9.
Mátlová, V. - Loučka, R. a i. 2002. Pastevní chov ovcí a koz. Praha : Agrospoj, 151 s. ISBN 80-86454-22-3.
Mills, O. 1989. Practical sheep dairying. Wellingborough, Northamptonshire, England : Thorsons Publishers Limited. 315 s. ISBN 0-7225-1880-3.
Piper, L. - Ruvinsky A. 1997. The genetics of sheep. Wallingford, UK : CAB International, 611 s. ISBN 0 85199 200 5.
vedecké a odborné časopisy, zborníky z ved. konferencií, sympózií a seminárov

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 135

ABCDEFX
10,4 %14,8 %17,8 %27,4 %28,1 %1,5 %
Vyučujúci : Ing. Ondřej Bučko, PhD. (cvičiaci)
prof. RNDr. Milan Margetín, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 15. 10. 2019
Schválil: prof. RNDr. Milan Margetín, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 15. 10. 2019.

Typ výstupu: