Course syllabus A15-0154-B - Základy živočíšnej výroby (FAPZ - LS 2020/2021)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu:
A15-0154-B
Názov predmetu:
Základy živočíšnej výroby
Stupeň štúdia:
1.
Garant:
Garantujúce pracovisko:
Odporúčaný semester:
technika pre odpadové hospodárstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
1/2 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Prednášky 15 hodín
Cvičenia 20 hodín
Exkurzie, terénne cvičenia 4 hodín
individuálna práca 59 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity:
skúška (4 kredity)
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra dve písomné skúšky (40bodov).
Záverečná skúška kombinovaná (písomná a ústna) za 60 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné preukázať zvládnutie problematiky najmenej na 93%,
na hodnotenie B najmenej na 86%, na hodnotenie C najmenej na79%, na hodnotenie D najmenej na72%, na hodnotenie E najmenej na 64%.
Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je porozumieť biologickým základom objasňujúcim produkčnú schopnosť hospodárskych zvierat a biologickým požiadavkám jednotlivých kategórií zvierat vo vzťahu k chovateľskému prostrediu a využívanej technike a technológií
 
Stručná osnova predmetu:
Študent získa vedomostí o súčasnom a perspektívnom uplatnení živočíšnej výroby a jej postavení v rámci hospodárstva, o produkcii potravín a vedľajších produktov. Po absolvovaní predmetu študent získa vedomosti o biologických zákonitostiach zameraných na produkčnú schopnosť u jednotlivých druhov hospodárskych zvierat. Osvojí si vlastnosti najvýznamnejších plemien a úžitkových typov dobytka, ošípaných, oviec, hydiny a koní vo vzťahu k rôznym produkčným systémom. Študent sa oboznámi so základnými požiadavkami na manažment chovu v rôznych technologických systémoch ustajnenia. Získa poznatky, ktoré základné biologické a fyziologické požiadavky jednotlivých druhov a kategórii zvierat je potrebné rešpektovať pri tvorbe techniky pre chov zvierat.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
STRAPÁK, P. -- VAVRIŠÍNOVÁ, K. -- BUČKO, O. -- ARPÁŠOVÁ, H. Živočíšna výroba. 1st vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. 183 s. ISBN 978-80-552-0993-7.
MLYNEK, J. -- VAVRIŠÍNOVÁ, K. -- STRAPÁK, P. -- MLYNEKOVÁ, E. Živočíšna produkcia a výroba. 2nd vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 122 s. ISBN 978-80-552-0675-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci : Ing. Ondřej Bučko, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 15. 10. 2019


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 15. 10. 2019.

Type of output: