Course syllabus A15-0173-I - Udržateľné a ekologické poľnohospodárstvo v RV (FAPZ - LS 2020/2021)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Kód predmetu: A15-0173-I
Názov predmetu: Udržateľné a ekologické poľnohospodárstvo v RV
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V prebehu semestra 1 písomný test po 10 bodov, vypracovanie a prezentácia semestrálnej práce po 15 bodov, vypracovanie projektu po 15 bodov, záverečný písomný test za 60 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent porozumie princípom ekologického hospodárenia na ornej pôde, dokáže analyzovať ekologickú sústavu z hľadiska udržateľnosti, navrhovať postupy a procesy,aplikovať poznatky v rôznych agroekologických podmienkach, projektovať ekologické systémy.
Stručná osnova predmetu:
Filozofia udržateľného a ekologického poľnohospodárstva, zásady projektovania osevných postupov z hľadiska biodiverzity a udržateľnosti, kritéria hodnotenia osevných postupov, bilancia organickej hmoty a uhlíka. Princípy obrábania pôdy, technika pre ekologické systémy, ekologická výživa rastlín, bilancie hlavných živín v osevnom postupe a poľnohospodárskom podniku, pestovanie plodín a výber odrôd, nechemické metódy regulácie zaburinenosti, agroekologické princípy ochrany rastlín, nové smery a metódy v hodnotení kvality bioproduktov. Vplyv ekologického poľnohospodárstva na indikátory životného prostredia a využitia zdrojov, vývoj trhu a produkcie v rámci EU a SR, ekonomické ukazovatele ekologicky hospodáriacich subjektov v EU a SR, legislatíva. Terénne cvičenia a exkurzie sa realizujú na podnikoch s ekologickou prevádzkou.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Lacko-Bartošová, M. et al.: Udržateľné a ekologické poľnohospodárstvo II. časť, Nitra: SPU, 2005, 250s., ISBN 80-69-556-3.
Šarapatka a kol.: Organic agriculture, Praha, 2009, ISBN 978-80-86671-69-7

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 235

ABCDEFX
9,4 %13,6 %12,3 %19,1 %36,6 %9,0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 15. 10. 2019
Schválil: prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 15. 10. 2019.

Type of output: