Course syllabus A15-0186-I - Špeciálna reprodukcia zvierat (FAPZ - ZS 2020/2021)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
A15-0186-I
Názov predmetu:
Špeciálna reprodukcia zvierat
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester: manažment živočíšnej výroby - inžiniersky (povinný), 1. semester
manažment živočíšnej výroby - inžiniersky (povinný), 1. semester
špeciálne chovateľské odvetvia - inžiniersky (povinný), 1. semester
výživa zvierat a krmivárstvo - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test za 30 bodov, stáž pri pôrode za 10 bodov. Záverečná skúška ústna za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť študentom informácie o reprodukčnom procese rôznych druhov zvierat, metódach kontroly reprodukčného procesu a biotechnike reprodukcie , organizácii reprodukčného procesu v chove, o najzávažnejších poruchách reprodukcie zvierat.Absolvent predmetu porozumie medzidruhovým rozdielom v reprodukcii, dokáže riešiť špecifické požiadavky jednotlivých druhov hospodárskych zvierat, dokáže aplikovať poznatky v praktickej reprodukcii zvierat, dokáže analyzovať príčiny porúch reprodukcie, dokáže identifikovať infertilitu.
Stručná osnova predmetu:
Študenti získajú teoretické poznatky o zvláštnostiach reprodukcie rôznych druhov zvierat a praktické zručnosti s používaním metód a technických pomôcok pri kontrole jednotlivých fáz reprodukčného procesu hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, koní, domácich a divožijúcich zvierat, z pôrodníctva jednotlivých druhov zvierat a o poruchách plodnosti a pohlavných nákazách zvierat.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠŤASTNÁ, D. -- ŠŤASTNÝ, P. Popôrodný anestrus kráv. 1st vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2015. 132 s. ISBN 978-80-552-1310-1.
ŠŤASTNÁ, D. -- ŠŤASTNÝ, P. Vplyv tepelného stresu na reprodukciu a produkciu kráv. 1st vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. 71 s. ISBN 978-80-552-1562-4.
ŠŤASTNÁ, D. -- ŠŤASTNÝ, P. Špeciálna reprodukcia zvierat. 1st vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. 335 s. ISBN 978-80-552-1511-2.

Odporúčaná:
McDonald, L., E.: Veterinary Endocrinology and Reproduction. LEA&Febiger, 1989, Philadelphia - London, 571 s. ISBN 0-8121-1134-6
Periodiká: J.Animal Reproduction; Fertility and Sterility; E.J. Animal Reproduction
Šťastná D., Šťastný P.:Špeciálna reprodukcia zvierat, SPU Nitra, Garmond, 2013, ISBN 978-80-552-1035-3
Šťastný P., Lacková D.: Praktická reprodukcia -HD, Informa 2004, ISBN80-969232-4-2

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 394

A
B
C
D
EFX
31,5 %21,3 %9,1 %11,7 %24,6 %
1,8 %
Vyučujúci :
Ing. Tomáš Kanka, PhD. (cvičiaci)
doc. MVDr. Danka Šťastná, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
15. 10. 2019
Schválil:
doc. MVDr. Danka Šťastná, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 15. 10. 2019.

Type of output: