Course syllabus PHD_M095_N - Fyzikálne metódy merania (TF - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_M095_N
Názov predmetu:
Fyzikálne metódy merania
Stupeň štúdia:
3.
Garant:
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Garantujúce pracovisko:
Odporúčaný semester: dopravné stroje a zariadenia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
dopravné stroje a zariadenia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
riadiace systémy vo výrobnej technike - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
riadiace systémy vo výrobnej technike - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
1/0 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus):
prednášky
1/0 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
13/0 (počet hodín prednášok za semester / počet hodín cvičení za semester)
prezenčná metóda
Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity:
skúška (10 kreditov)
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia seminárnej práce za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Študent získa prehľad o moderných fyzikálnych metódach merania, skúmania a skúšania materiálov, získa poznatky o fyzikálnych princípoch jednotlivých metód. Po absolvovaní predmetu je študent schopný hodnotiť metódy experimentov a výsledky experimentov. Je schopný zvoliť vhodné metódy merania fyzikálnych veličín, resp. metódy skúmania a skúšania materiálov.
Absolvent predmetu dokáže aplikovať poznatky v praxi, dokáže zvoliť vhodnú meraciu techniku, resp. metódy skúmania, analyzovať presnosť merania a interpretovať výsledky merania.
 
Stručná osnova predmetu:
Experiment a metodika. Klasifikácia fyzikálnych metód merania a skúšania. Fyzikálne princípy vybraných metód. Metódy merania fyzikálnych veličín. Fyzikálne metódy vyhodnotenia experimentu. Matematické metódy vyhodnotenia experimentu. Štatistické metódy vyhodnotenia experimentu.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Brož, J. a kol.: Základy fyzikálních měření I.
Šimek, T.- Vacek, J.: Excel. Učebnice pro pokročilé

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

A
B
C
D
E
FX
100,0 %
0 %0 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci : doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 27. 2. 2018


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 27. 02. 2018.

Type of output: